ANÀLISI DE SEQÜÈNCIES: regió CFTR

Laia Morató i Clara Panosa

Facultat de Ciències de la Vida i la Salut, UPFABSTRACT

El treball que presentem a continuació pretén analitzar una regió del genoma humà utilitzant una aproximació del protocol que segueix el projecte Encode.

La seqüència que analitzem és la de la regió que comprèn el gen CFTR que té una allargada aproximada de 2Mb i es troba al cromosoma 7. Utilitzant, doncs, programes informàtics de predicció de gens intentem caracteritzar la seqüència trobant regions que codifiquen per gens i els seus exons. Validem els resultats obtinguts a través de bases de dades d'ESTs i comparacions amb el genoma de ratolí. Amb les regions codificants més fiables fem una anàlisi de la proteïna que codifiquen mitjançant bases de dades de proteïnes humanes i de dominis proteics.

Finalment hem trobat interessant fer un estudi sobre el contingut de nucleòtids C+G de la seqüència de 2Mb per tal d'averiguar si existeix o no uniformitat en el contingut d'aquests nucleòtids al llarg de tota la seqüència.Per tal de fer-ho hem desenvolupat un petit programa en Perl que ens ha permès contar la proporció d'aquests nucleòtids en finestres de la seqüència per tal de poder representar després en un gràfic les oscil·lacions del contingut de C+G i extreure'n informació. Per la nostra sorpresa, hem trobat una regió de la seqüència on s'observa una devallada significativa que es correspon a la regió del gen CFTR. La hipòtesi que ens plantegem és la d'un fenomen de transposició, és a dir, la regió que surt de la uniformitat de la seqüència pot haver estat insertada des d'un altre cromosoma a través d'un transposó. No obstant, observant les repeticions emmascarades pel programa RepeatMasker no observem cap increment de les repeticions corresponents a les que acompanyen els transposons, tot i que hem trobat bibliografia que parla d'aquest fenomen en la seqüència que estudiem.

Índex


INTRODUCCIÓ

Les seqüències genòmiques tal i com les obtenim per seqüenciació no ens donen cap informació, cal un estudi esxhaustiu sobre aquestes seqüències per tal de trobar els element funcionals i poder comprendre el funcionament d'aquell genoma. El projecte Encode (ENCyclopedia Of DNA Elements) creat per The National Human Genome Research Institute (NHGRI) pretén identificar tots els elements funcionals en la seqüència del genoma humà. Aquest projecte es troba en la seva fase pilot on es pretén anotar intensament 44 regions escollides a l'atzar o pel seu interès biològic i que corresponent a l'1% del genoma humà. D'aquesta manera es vol testar els diferents mètodes que existeixen per fer una anàlisi rigorosa d'aquestes regions.

En el nostre treball volem buscar i analitzar aquells elements funcionals d'una de les regions de la fase pilot del projecte Encode, en concret, la regió CFTR que es troba al ccromosoma 7 (també anomenada ENm001). Aquesta regió com el seu nom indica comprèn el gen CFTR que codifica per la proteïna reguladora de la conductància transmembrana de la fibrosis quística. Aquest gen quan es troba mutat en certs nucleòtids és el causant de la malaltia coneguda com la fibrosi quística.

Índex


MATERIALS I MÈTODES
 1. Obtenció de la seqüència
 2. Emmascarament de la seqüència
 3. Predicció de gens ab-initio
 4. Validació de les prediccions:
  • Comparació de la seqüència contra la base de dades d'ESTs
  • Comparació de la seqüència amb la regió sintènica de ratolí
 5. Anàlisi de les proteïnes predites
 6. Anàlisi del contingut de G+C de la seqüència
 7. Informe realitzat durant l'elaboració del treball

 1. Obtenció de la seqüència
 2. Hem obtingut la seqüència corresponent a la regió ENm001 del projecte ENCODE utilitzant el servidor UCSC Genome Browser, fent cerca en aquesta pàgina amb els passos:

  
     Regions > ENm001 > DNA > Get DNA
  

  Aquesta regió es troba en el cromosoma 7 i té les coordenades següents: 115.404.472 - 117.281.897

  La seqüència està en format fasta i la guardem com a sequencia.fa. Per tal de contar el número de nucleòtids i la proporció de C+G de la seqüència cal passar la seqüència en format tabular. Utilitzarem la següent comanda:

  awk '{printf $1}' sequencia.fa > sequencia.tbl

  Cal posar una tabulació entre nom de la sequencia i la sequencia en el fitxer sequencia.tbl0.

  Per tal d'obtenir el número de nucleòtids de la seqüència ens servim de la següent comanda:

  awk '{print length($2)}' sequencia.tbl0

  Per contar el contingut de C+G a tota la sequencia ho fem amb la comanda:

  
   awk '{print$2}' sequencia1.tbl0 | fold -1 | \
     sort | uniq -c | gawk '{print $2, $1/1877426}'
  

  Els programes computacionalment intensius que utilitzarem, com són el Megablast, el RepeatMasker o el TBLASTX de l'SGP2, no permeten seqüències de la llargada de la seqüència que analitzem (1877426 nucleòtids).Així doncs,cal obtenir subseqüències de la seqüència. Per tal de tallar la seqüència en subseqüències solapants ens cal el programa fastachunk. Cada subseqüència serà  de 350000 nucleòtids i els fragments solapants seran de 50000. Cal exportar el programa fastachunk. L'exportem amb la comanda:

  
  export PATH=$PATH:/disc8/bin 
  

  Per executar el programa fastachunk utilitzem la comanda:

  
  ( echo ">subseq1"; fastachunk sequencia.fa 0 350000 | fold -60 ) > subseq1.fa
  ( echo ">subseq2"; fastachunk sequencia.fa 300000 350000 | fold -60 ) > subseq2.fa 
  ( echo ">subseq3"; fastachunk sequencia.fa 600000 350000 | fold -60 ) > subseq3.fa 
  ( echo ">subseq4"; fastachunk sequencia.fa 900000 350000 | fold -60 ) > subseq4.fa 
  ( echo ">subseq5"; fastachunk sequencia.fa 1200000 350000 | fold -60 ) > subseq5.fa 
  ( echo ">subseq6"; fastachunk sequencia.fa 1500000 377426 | fold -60 ) > subseq6.fa
  

  Subseqüències
  subseq1.fa
  subseq2.fa
  subseq3.fa
  subseq4.fa
  subseq5.fa
  subseq6.fa

  Taula 1 3. Emmascarament de la seqüència
 4. Emmascarem les subseqüències a través del programa Servidor EMBL del Repeat Masker.

  Per a cada bseqüència obtenim els següents 3 fitxers:

  REPEATMASKER
  Annotació subseqüènciaTaula continguts repeticionsSubseqüència enmascarada
  subseq1.repeatmasker.out subseq1.repeatmasker.tblsubseq1.fa.msk
  subseq2.repeatmasker.out subseq2.repeatmasker.tblsubseq2.fa.msk
  subseq3.repeatmasker.out subseq3.repeatmasker.tblsubseq3.fa.msk
  subseq4.repeatmasker.out subseq4.repeatmasker.tblsubseq4.fa.msk
  subseq5.repeatmasker.out subseq5.repeatmasker.tblsubseq5.fa.msk
  subseq6.repeatmasker.out subseq6.repeatmasker.tblsubseq6.fa.msk

  Taula 2  Cal treure els residus del format html, ho fem amb la comanda:

  egrep -v '^[ \t]*$|^[ \t]*<' subseq1.fa.msk > subseq1fasta.fa.msk

  Subseqüències sense HTML
  subseq1fasta.fa.msk
  subseq2fasta.fa.msk
  subseq3fasta.fa.msk
  subseq4fasta.fa.msk
  subseq5fasta.fa.msk
  subseq6fasta.fa.msk

  Taula 3  Utilitzem el programa gff2ps per tal de visualitzar el contingut i distribució de les repeticions obtingudes. Cal exportar aquest programa amb la comanda:

  export PATH=/disc8/soft/perl/bin/:/disc8/bin/:$PATH

  Abans de tot, les subseqüències dels fitxers subseq().repeatmasker.out s'han de passar al format gff amb la següent comanda awk:

  
  grep subseq1 subseq1.repeatmasker.out | \
    awk 'BEGIN{ OFS="\t" }
       { print $5, $11, "repeat", $6, $7, ".", ".", "."; }
      ' > subseq1.repeatmasker.out.gff
  

  Subseqüències en format gff
  subseq1.repeatmasker.out.gff
  subseq2.repeatmasker.out.gff
  subseq3.repeatmasker.out.gff
  subseq4.repeatmasker.out.gff
  subseq5.repeatmasker.out.gff
  subseq6.repeatmasker.out.gff

  Taula 4


  Per fer anar el programa gff2ps cal posar la comanda:

  gff2ps subseq1.repeatmasker.out.gff > subseq1.repeatmasker.out.ps

  Subseqüències en format ps
  subseq1.repeatmasker.out.ps
  subseq2.repeatmasker.out.ps
  subseq3.repeatmasker.out.ps
  subseq4.repeatmasker.out.ps
  subseq5.repeatmasker.out.ps
  subseq6.repeatmasker.out.ps

  Taula 5


  Convertim el format ps que acabem d'obtenir a una imatge de bits en format png amb la comanda:

  convert -antialias -rotate 90 subseq1.repeatmasker.out.ps subseq1.repeatmasker.out.png

  Subseqüències en format png
  subseq1.repeatmasker.out.png
  subseq2.repeatmasker.out.png
  subseq3.repeatmasker.out.png
  subseq4.repeatmasker.out.png
  subseq5.repeatmasker.out.png
  subseq6.repeatmasker.out.png

  Taula 6 5. Predicció de gens ab-initio
 6. Utilitzem 3 programes de predicció ab-initio per predir els gens al llarg de la seqüència. Utilitzarem els següents programes:  - GENEID:

  Utilitzem el Geneid local cridant-lo a la terminal i l'executem. Primer per obtenir un fitxer en format gff i després per obtenir un fitxer out.

  Per obtenir el fitxer amb el format gff utilitzem la següent comanda per cridar el programa i transformar el fitxer subseqxfasta .fa a gff:

   geneid -G -P /disc8/bin/geneidparams/human3iso.param \
     subseq1fasta.fa.msk > subseq1geneid.fa.gff
  

  Geneid format gff
  subseq1geneid.fa.gff
  subseq2geneid.fa.gff
  subseq3geneid.fa.gff
  subseq4geneid.fa.gff
  subseq5geneid.fa.gff
  subseq6geneid.fa.gff

  Taula 7  Per obtenir el fitxer amb el format out utilitzem la següent comanda per cridar el programa i transformar el fitxer subseq()fasta .fa a .out:

  
  geneid -D -P /disc8/bin/geneidparams/human3iso.param \
    subseq1fasta.fa.msk > subseq1geneid.fa.out
  
  Geneid format out
  subseq1geneid.fa.out
  subseq2geneid.fa.out
  subseq3geneid.fa.out
  subseq4geneid.fa.out
  subseq5geneid.fa.out
  subseq6geneid.fa.out

  Taula 8  - GENSCAN:

  Utilitzem el genscan local a la terminal.Amb la següent comanda obtenim un fixer out que cal passar a format gff amb una altra comanda.

  
  genscan /disc8/bin/genscanparams/HumanIso.smat \
       ../../masksubseq1/subseq1fasta.fa.msk -cds \
      > subseq1.genscan.out
  
  Genscan format out
  subseq1.genscan.fa.out
  subseq2.genscan.fa.out
  subseq3.genscan.fa.out
  subseq4.genscan.fa.out
  subseq5.genscan.fa.out
  subseq6.genscan.fa.out

  Taula 9  Per passar-ho a format gff ho fem amb la comanda:

  
  gawk 'BEGIN{OFS="\t"}
      $2 ~ /Term|Intr|Init/ {
       print "subseq1", "genscan", $2, start=($4<$5 ? $4 : $5),
                         end=($5<$4 ? $4 : $5), $13, $3, 
  $7, $1;
      }' subseq1.genscan.out | \
     sed 's/\.[0-9][0-9]$//' > subseq1.genscan.out.gff
  
  
  Genscan format gff
  subseq1.genscan.fa.gff
  subseq2.genscan.fa.gff
  subseq3.genscan.fa.gff
  subseq4.genscan.fa.gff
  subseq5.genscan.fa.gff
  subseq6.genscan.fa.gff

  Taula 10  - FGENESH :

  El programa FGENESH l'hem utilitzat des d'un servidor web. El fitxer dels resultats obtinguts l'hem obtingut en format text i en format HTML:

  Fgenesh format txt
  subseq1.genscan.fa.out
  subseq2.fgenesh.out
  subseq3.fgenesh.out
  subseq4.fgenesh.out
  subseq5.fgenesh.out
  subseq6.fgenesh.out

  Taula 11  Fgenesh format HTML
  subseq1.genscan.fa.html
  subseq2.fgenesh.html
  subseq3.fgenesh.html
  subseq4.fgenesh.html
  subseq5.fgenesh.html
  subseq6.fgenesh.html

  Taula 12  Cal obtenir el format gff a través del fitxer de text obtingut amb la comanda:

  
  

  gawk 'BEGIN{OFS="\t"} $4 ~ /CDSf|CDSi|CDSl/ { print "subseq1", "fgenesh", $4, start=($5<$7 ? $5 : $7), end=($7<$5 ? $5 : $7), $8, $2, $3, $1; }' subseq1.fgenesh.out | \sed 's/\.[0-9][0-9]$//' > subseq1.fgenesh.out.gff


  Fgenesh format gff
  subseq1.genscan.fa.out.gff
  subseq2.fgenesh.out.gff
  subseq3.fgenesh.out.gff
  subseq4.fgenesh.out.gff
  subseq5.fgenesh.out.gff
  subseq6.fgenesh.out.gff

  Taula 13
  A continuació,per tal d'observar els resultats de les prediccions realitzades pels 3 programes generem un gr`fic mitjançant el programa gff2ps. Ho fem a través de la següent comanda:

  
   gff2ps predicciogens/geneid/subseq1geneid.fa.gff\
   predicciogens/fgenesh/subseq1.fgenesh.out.gff\
   predicciogens/genescan/subseq1.genscan.gff > subseq1.graficpre.ps
  
  Gràfics prediccióformat ps
  subseq1.graficpre.ps
  subseq2.graficpre.ps
  subseq3.graficpre.ps
  subseq4.graficpre.ps
  subseq5.graficpre.ps
  subseq6.graficpre.ps

  Taula 14  Convertim el format ps a una imatge de bits en format png amb la comanda:

  convert -antialias -rotate 90 subseq1.graficpre.ps subseq1.graficpre.png

  Gràfics prediccióformat png
  subseq1.graficpre.png
  subseq2.graficpre.png
  subseq3.graficpre.png
  subseq4.graficpre.png
  subseq5.graficpre.png
  subseq6.graficpre.png

  Taula 15 7. Validació de les prediccions:
Índex


RESULTATS
 1. Obtenció de la seqüència
 2. Emmascarament de la seqüència
 3. Predicció de gens ab-initio
 4. Validació de les prediccions:
  • Comparació de la seqüència contra la base de dades d'ESTs
  • Comparació de la seqüència amb la regió sintènica de ratolí
 5. Anàlisi de les proteïnes predites
 6. Anàlisi del contingut de G+C de la seqüència

 1. Obtenció de la seqüència

  A continuació veiem un esquema de la regió cromosòmica de la seqüència que analitzem:

  La nostra seqüència té una llargada de 1877426 nucleòtids. El contingut de cada nucleòtid a la nostra seqüència és:

  
  A: 0.305551
  C: 0.1925
  G: 0.191955
  T: 0.309994
  

  Així és que el contingut en C+G de la seqüència és de: 0.38445.

  La seqüència és massa llarga per tal de poder treballar amb els programes que necessitem. Així és que l'hem dividit en 6 subseqüències solapants que podeu veure en la (Taula 1>.

 2. Emmascarament de la seqüència

  Les taules resum de les repeticions que conté cada subseqüència (Taula 2)ens indiquen uniformitat en la quantitat i tipus de repeticions dins cada subseqüència. Al voltant del 35% de cada subseqüència són elements repetitius i més del 95% d'aquestes respeticions són Interesperced repeats, indicant-nos doncs, que la regió de la seqüència que estudiem no es troba ni en telòmers ni en centròmer.

  Per tal de visualitzar la distribució de les repeticions al llarg de cada subseqüència podem recòrrer als següents gràfics. Mostrem aquí com a exemple el gràfic de la subseqüència5, ja que és la que analitzarem més exhaustivament:

  Gràfic 1


  Podeu observar la resta de gràfics a la Taula 6.


 3. Predicció de gens ab-initio

  Un cop obtingut els resultats dels programes de predicció ab-inito realitzem gràfiques per a poder visualitzar millor les prediccions i les guardem en format png. Podeu observar-les en la Taula 15.

  A continuaciò mostrem un exemple d'una gràfica de prediccò, la de la subseqüència 5.

  Gràfic 2


 4. Validació de les prediccions:
  • Comparació de la seqüència contra la base de dades d'ESTs

   Observant els gràfics dels tres programes de predicció ab-initio juntament amb el ESTs obtinguts del Mega BLAST, podem decidir de cada subseqüència quina de les prediccions de gens pot ser la més encertada.

   Degut el gran volum d'ESTs obtinguts ens cal filtrar-los i organitzar-los per tal de poder extreure'n informació.

   1. Filtració d'aquells ESTs que estiguin suportats per splicing.
   2. Eliminació del frame dels ESTs per tal d'interpretar millor el gràfic.

   Es pot accedir als gràfics en format png que trobareu a la Taula 23. Aquí mostrem la gràfica de la seqüència5 com a exemple:

   Gràfic 3


   A continuació analitzarem subseqüència per subseqüència de 5' a 3'observant els gens predits pels tres programes ab-initio i seleccionarem aquelles prediccions suportades per ESTs. Aquestes prediccions les considerarem gens i les etiquetarem amb una lletra.

   • Subseqüència 1:

    Predicció 1: Els tres programes de predicció ab-initio ens prediuen un gen en forward a la regió 5' de la subseqüència 1.No obstant, les prediccions són molt diferents i per tant, la validació per ESTs ens pot ajudar a discernir quina de les tres prediccions és millor. Observem en el gràfic que aquest gen està validat per ESTs que ens mostren exons que només trobem al gen predit per Fgenesh. Aquest fet ens fa escollir el gen predit per Fgenesh, serà el gen A.

    Predicció 2: Els tres programes ens prediuen una segona regió codificant en forward. Però observem que no coincideixen en les coordenades i no observem cap validació significativa per ESTs.

    Predicció 3: Els tres programes ens prediuen una petita regió codificant a l'extrem 3' de la subseqüència 1 en forward. No obstant, es pot observar en els fitxers de resultats dels tres programes de predicció !!!!!!que cap d'aquestes prediccions tenen un exó terminal. Això ens fa pensar que aquest possible gen ha quedat dividit entre la subseqüència 1 i la 2. Així doncs, el recuperarem a la subseqüència 2.

   • Subseqüència 2:

    Predicció 1: Observem que els tres programes de predicció ab-initio ens prediuen una regió codificant en forward a la regió 5' de la subseqüència 2. No obstant, les prediccions són molt diferents ja que per exemple el programa geneid ens prediu un únic gen en aquesta regió i els altres dos programes, fgenesh i genscan, ens en prediuen dos de separats. La validació per ESTs ens indica que en aquesta regió hi ha dos gens separats. Ens quedarem amb la predicció feta per genscan ja que tant pel segon gen fgenesh no conté tots els exons que ens indiquen els ESTs. Així dons, d'aquesta regió escollim els dos gens en fordward que ens prediu genscan. Aquest dos gens els anomenem gen B i gen C.

    Predicció 2: Els tres programes prediuen una regió codificant en reverse, amb diferents coordenades i que a més no està suportada per cap EST, així és que la desestimem.

    Predicció 3: Genscan prediu un gen en forward que no està validat per cap EST. També el desestimem.

    Predicció 4: Els tres programes prediuen una regió codificant en forward a l'extrem 3'. No obstant, molts dels exons que ens prediuen els programes no tenen ESTs que els validin. No ens quedarem amb cap gen predit pels programes ab-initio en aquesta regió.

   • Subseqüència 3:

    Predicció 1: Observem que els tres programes de predicció ab-initio ens prediuen una regió codificant en forward a la regió 5' de la subseqüència 3. No obstant, no hi ha consens entre els tres per poder predir un gen i a més observant els ESTs veiem que només hi ha cobertura d'aquests per a dos exons de la predicció.Desestimem aquest gen.

    Predicció 2: Geneid és l'únic programa que ens prediu un gen en reverse i a més no està suportat per cap EST, és a dir que no el tindrem en compte.

    Predicció 3: Observem que els tres programes de predicció ab-initio ens prediuen un gen en forward i a més trobem consens en les tres prediccions des del seu inici fins el final. La cobertura d'ESTs és nombrosa en l'extrem 3' del gen predit. Ens quedem amb la predicció feta per geneid, ja que aquest programa usa paràmetres específics d'humans i per tant és més específic.El gen serà el gen D.

    Predició 4: Els tres programes prediuen un petit gen en fordward que no està suportat per cap EST, evidentment el desestimem.

    Predicció 5: Els tres programes prediuen un petit gen en reverse que té dos exons. Observem que aquest gen i els dos exons estan molt suportats per ESTs. Ens quedem amb la predicció feta per geneid, ja que aquest programa usa paràmetres específics d'humans i per tant és més específic. Aquest gen en reverse és el gen E .

    Predicció 6: Trobem en la regió 3' de la subseqüència prediccions en forward i en reverse però els pocs ESTs que trobem en aquesta regió prediuen exons que no trobem en els gens predits pels programes ab-initio. No trobem una cooncordança clara per tal d'estimar cap gen.

   • Subseqüència 4:

    Predicció 1: Veiem un gen forward en 5' que està predit per els tres programes ab-initio. Aquestes 3 prediccions estan molt validades per ESTs i per tal de decidir quina prediccióyes ens quedem,analitzem si el exons predits per cada un dels programes està validat per ESTs. Observem que la predicció del Fgenesh prediu un exóyess en l'extrem 5' i un altre enl'extrem 3',ambdó validats per molts ESTs i no predits per els altres dos programes. No obstant, si analitzem el fitxer subseq4.fgensh.out, on estan anotats els exons dels gens predits, veiem que no està predit el exó inicial.I per això mateix, la proteïna predita no té una metionina com a primer aminoàcid. Per tal de decidir si ens quedem amb la predicció de Genscan o Geneid, ens atenem al fet que el programa Geneid segueix uns paràmetres específics humans i per tant serà molt més específic. El gen predit per Geneid li assignem el nom gen F.

    Predicció 2: En la següent predicció de la subseqüència, el programa Genscan prediu un gen molt llarg en reverse ( 167500 a 315000). Aquesta predicció no té ESTs en l'extrem 5' ni 3' però si ESTs que validen els exons intermitjos. Com que no hi ha ESTs que cobreixin tota la llargada del gen no acceptem com a valida aquesta predicció.Geneid prediu un gen que està suportat per ESTs, però aquest gen queda partit amb la subseqüècia 5 i no el podem analitzar encara. Fgenesh prediu 3 gens en aquesta regió. La segon predicció d'aquesta regió, té una cobertura total per ESTs i per tant assignarem a aquesta predicció el nom de gen G.

   • Subseqüència 5:

    Predicció 1: Si observem la primera predicció, veiem que els tres programes prediuen un gen en reverse practicament idèntics en llargada . Aquestes prediccions però presenten diferències en el nombre d'exons predits. La predicció de Geneid no es valida ja que no es prediu l'exo terminal, tal com es pot observar en el fitxer subseq5.geneid.out. Per a decidir amb quina de les dues prediccions restants ens quedem, observem la validació dels exons amb el ESTs. Veiem que els exons predits en 5' són identics en les prediccions de Fgenesh i Genscan i a més estan validats per ESTs. En canvi, els exons 6,7 de la predicció de Fgenesh , no predits per Genscan estan validats per ESTs. Per tan ens quedem la predicció de Fgenesh i li assignem el nom de gen H.

    Predicció 2: Les prediccions dels tres programes són molt cooncordants. Els tres programes prediuen un gen amb forward.FGenesh i Geneid prediuen un gen més llarg que Genscan. Com que els exons que prediuen de més Geneid i Fgenesh estan suportats per ESTs,descartem la prediccio de Genscan. Davant la gran similitud entre la predicció de Geneid i Fgenesh, ens quedem amb la predicció de Geneid, ja que aquest programa ajusta els seus paràmetres a humà i per tant és molt més específic.Anomenarem a aquesta predicció gen I.

   • Subseqüència 6:

    Predicció 1: En aquesta subseqüència veiem que els programes geneid i fgenesh prediuen un gen en reverse. Els exons d'aquests gen estan molt suportats per ESTs en l'extrem 3' però no hi ha cap ESTs que validin la regió 5' (aquest biaix és caracterítstic del ESTs).Ens quedem amb la predicció del Fgenesh perquè en el cas del programa Geneid la predicció no té el exó inicial. Anomenarem a a la predicció gen J. La presència dels ESTs en la regió 5' ens suporta la presència d'un gen sencer enlloc dels 3 gens independents predits per Genscan.


   A continuació mostrem una taula resum de les prediccions de tots els gens:

   Subseqüència Programa Gen Exons Sentit Coordenada inici Coordenada final
   1 Fgenesh A 11 + 1384 137579
   2 Genscan B 4 + 329316 335693
   Genscan C 3 + 354935 388821
   3 Geneid D 6 + 692146 747401
   Geneid E 2 - 802445 801699
   3-4 Geneid F 14 + 889781 1051665
   4 Fgenesh G 6 - 1152523 1104604
   5 Fgenesh H 11 - 1256994 1209254
   Geneid I 24 + 1309629 1496642
   6 Fgenesh J 32 - 1866839 1541071
   Taula 36


  • Comparació de la seqüència amb la regió sintènica de ratolí

   En aquest apartat només obtenim resultats per aquells gens predits que no superin les 100.000 bases, ja que el programa SGP2 només accepta seqüències de menys de 100000 bases. No obstant, el gen I que té una allargada major de 100000 bases el passem pel programa SGP2 en 11 subseqüències solapant. Aquest gen correspon al gen CFTR i ens és interessant poder seguir analitzant-lo.

   Així doncs ens quedem amb les següents regions que contenen els gens predits,i que passarem per el BLAT:

   Seqüències que analitzem al BLAT
   GenCoordenades relativesCoordenades absolutes
   Inici-FinalInici-Final
   B5000-40000305000-340000
   C42000-105000342000-405000
   D70000-160000670000-760000
   E190000-240000790000-840000
   G200000-265000110000 -1165000
   H5000-700001205000-1270000
   I70000-3300001270000-1530000
   Taula 37


   Com es pot observar els gens A, F i J estan en regions que superen les 100000 bases, i per tant no podem passar les seqüències pel BLAT.

   • BLAT:

    El programa Blat de UCSC Genome Bioinformatics Site ens dona la regió sintènica de ratolí de la seqüència que li passem.

    Per a cada regió hem hagut d'escollir el hit amb un score i identitat més alts. El que hem pogut observar és que totes les regions sintèniques al ratolí de la nostra seqüència les trobem al cromosoma 6.

    En la següent taula presentem els fitxers on es poden observar els regions escollides per cada coordenads de les regions de ratolí que donaven un score més alt al passar les seqüències dels gens per el BLAT. Guardem la regió de ratolí en format fasta.   • Podeu accedir a les regions sintèniques de ratolí amb els linkds de la Taula 26.

    GenRegió gen humàCoordenades inici-finalRegió sintènica ratolí
    BBLATsubseq2gen1.txt17570000-17600000mouse_syntenic_ch6.hsap_subseq2_1.fa
    C BLATsubseq2gen2.txt 17240000-17283000mouse_syntenic_ch6.hsap_subseq2_2.fa
    D BLATsubseq3gen1.txt17565000-17610000mouse_syntenic_ch6.hsap_subseq3_1.fa
    EBLATsubseq3gen2.txt17650000-17685000mouse_syntenic_ch6.hsap_subseq3_2.fa
    GBLATsubseq4gen2.txt17925000-17975000mouse_syntenic_ch6.hsap_subse4_2.fa
    HBLATsubseq5gen1.txt18010000-18060000mouse_syntenic_ch6.hsap_subseq5_1.fa
    IBLATsubseq5gen2.txt18090000-18265000mouse_syntenic_ch6.hsap_subseq5_2.fa
    Taula 38


   • SGP2:

    El programa SGP2 ens ha buscat regions codificants a la seqüència aliniant la regió sintènica de ratolí i humà. Els resultats obtinguts queden representats als gràfics següents:

   Com a exemple us mostrem el gràic de la subseqüència 5:

   Gràfic 4

   Analitzant els gràfics veiem la predicció feta per SGP2 i la podem comparar amb la predicció d'aquells 10 gens que ens hem quedat:


   • Gen B i C: Observem que Genscan prediu 4 exons pel gen B, en canvi SGP2 només en prediu 2. Pel que fa al gen C tant Genscan com SGP2 ens prediuen un gen amb els mateixos 3 exons.

   • Gen D i E: Veiem quen en el cas del gen D Geneid ens predia només 6 exons, en canvi SGP2 ens en prediu 10. En aquest cas observem que el que més s'acosta a la predicció de SGP2 és Genscan que prediu 9 exons.Pel gen E que es troba en reverse Geneid ens prediu dos exons i SGP2 només un.

   • Gen G: Fgenesh ens prediu 6 exons per aquest gen en reverse, SGP2 només en prediu 4, dos d'ells no coincideixen amb cap dels 6 predits per Fgenesh.

   • Gen H i I: Fgenesh prediu el gen H amb 11 exons, el programa SGP2 només en prediu els 4 primers. No obstant observem que tres dels quatre exons que prediu SGP2 només es troben predits per Fgenesh i no per cap altre dels dos programes.Pel que fa al gen I corresponen al gen CFTR Geneid ens prediu 24 exons idèntics als que ens prediu SGP2.


 5. Anàlisi de les proteïnes predites

  - BLASTP:

  A través del programa BlastP per cada una de les proteïnes dels gens predits hem obtingut una sèrie d'aliniaments a la proteïna. Amb aquest programa hem intentat identificar totes les proteïnes.

  proteinaA.html proteinaB.html proteinaC.html proteinaD.html proteinaE.html proteinaF.html proteinaG.html proteinaH.html proteinaI.html proteinaJ.html

  Taula resum dels resultats:

  112>
  Proteïnaaa proteïnaaa proteïna aliniadaaa aliniats%identitatNom de proteïna
  Proteïna A555421358100Testin
  Proteïna B219162100Caveolin-2
  Proteïna C221178168100Caveolin-1
  Proteïna D15228611761F-actin capping protein alpha-2 subunit
  Proteïna E22524824659Tropomyosin alpha-4 chain
  Proteïna F463*   
  Proteïna G37836034069Wnt-2 protein precursor
  Proteïna H38647536896Ankyrin repeat, SAM and basic leucine zipper domain-containing protein 1
  Proteïna I1295148076093Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator
  Proteïna J19911773166379Cortactin-binding protein 2
  Taula 39

  *La proteïna F només té un hit, i molt dolent, recordem que aquesta proteïna ve d'un gen que quedava partit entre dues subseqüències. Podria ser que degut a aquest fet el gen estigué mal predit i per tant també la proteïna.


  - INTERPRO:

  A través del programa Interpro trobem els motius funcionals de les proteïnes predites. Aquest resultat és comparat amb el del BlastP per tal d'observar si hi ha cooncordança entre la proteïna identificada i els motius que s'hi troben.

  Els resultats els trobem a:


  • Proteina A: Observem que conté dos dominis TESTIN, amb una E-value significativa de 7.5e-225.
  • Proteïna B: Observem que conté el domini CAVEOLIN, amb una E-value significativa de 3.7e-81.
  • Proteïna C: Observem que també conté el domini CAVEOLIN, amb una E-value també significativa de 1.9e-148.
  • Proteïna D: Observem que conté un domini de la subunitat alfa de les proteïnes de la familia F-ACTIN CAPPING. L'E-value del hit és significatiu, 5.1e-29.
  • Proteïna E: Observem que el domini que té l'E-value siginificatiu (2.2e-76) és aquell que ens recobreix tota la proteïna, ja que la reconeix com a proteïna de la familia de la tropomiosina.
  • Proteïna F: En aquest cas Interpro ens indica la possible identitat de la proteïna F no trobada amb BLASTP. Observem que reconeix en aquesta proteïna la seqüència d'aminoàcids corresponen a les proteïnes de gens de supressió de tumor 7. Té un E-value significatiu de 1.7e-269.
  • Proteïna G: El domini que trobem amb un E-value més significatiu (2.6e-170) és WNT RELATED.
  • Proteïna H: És una proteïna que conté repeticions Ankyrin, dominis SAM basic leucine zipper.
  • Proteïna I: Aquesta proteïna és la del gen CFTR. Observem que conté dos dominis transmembrana tipus ABC amb un E-value significatiu de ABC_tran 3.3e-54 i 8.3e-60.
  • Proteïna J: Amb un E-value de 5.4e-120 trobem el domini CORTACTIN-BINDING PROTEIN 2.

 6. Anàlisi del contingut de G+C de la seqüència

  El contingut de cada nucleòtid al llarg d'una seqüència que pertany a la mateixa regió genòmica o a un mateix cromosoma sol ser uniforme. La representació gràfica d'acontinuació ens mostra les oscil.lacions del contingut de C+G al llarg de la nostra seqüència. Volem observar si existeix alguna regió on es trenqui aquesta uniformitat. Segons el càlcul realitzat al primer apartat, obtenció de la seqüència, tenim una proporció de nucleòtids C+G de 0,38.

  Observem que hi ha una regió de la seqüència on hi ha una baixada pronunciada i sostinguda del contingut de C+G, fins a una proporció de 0,3. Les coordenades d'aquest fenomen coincideixen en les coordenades de la subseqüència 5 i més concretament la zona on trobem el gen CFTR.

  Així doncs per tal de visualitzar-ho detalladament podem observar el següent gràfic, on només representem la subseqüència 5:

  Gràfic 5
Índex

Gràfic 6DISCUSSIÓ

Tal com hem dit al començar el treball, les seqüències genòmiques tal i com les obtenim per seqüenciació no ens donen cap informació, cal un estudi esxhaustiu sobre aquestes seqüències per tal de trobar els element funcionals i poder comprendre el funcionament d'aquell genoma. A partir de les eines informàtiques que tenim al nostre abast hem intentat complir aquest objectiu.

Els programes de predicció de gens ab-initio ens han fet un primer esbòs de les possibles regions codificants. L'aliniament amb ESTs ens han permès fer una tria d'aquelles prediccions més fiables, en total 10 gens. D'aquí també hem pogut observar quins dels tres programes de predicció ab-initio utilitzats són els més encertats en predir gens en la nostra seqüència. Genscan ens ha predit més gens dels reals, en canvi geneid i fegenesh ens han sigut útils per predir la majoria dels gens suportats per ESTs. Per tal de quedar-nos amb les prediccions més fiables podríem haver utilitzat el programa Exonerate.

El programa SGP2 no ens ha sabut trobar exactament els gens de les regions que li passàvem. Pel que hem observat és un programa que només és útil per validar altres programes de predicció més eficaços que es basen en altres critèris per trobar gens. Després de veure els resultats veiem que hagués sigut interessant utilitzar aquest programa en l'etapa de validació de les prediccions ab-initio, quan decidíem de quin programa ens quedàvem la predicció.

Pel que fa a l'anàlisi del contingut de nucleòtids C+G de la nostra seqüència hem pensat en diferents hipòtesis per tal d'explicar la devallada observada en la regió de la subseqüència 5. Una d'elles és una possible reorganització cromosòmica que afectés a la uniformitat del contingut en C+G, o bé un fenomen de tranposició degut a transposons, fent així, que un tros de seqüència d'un cromosoma saltés a un altre on el contingut de C+G global fos lleugerament superior.

Per tal de veure si la causa és un fenomen de transposició vam tornar a mirar els tipus de repeticions que es trobaven a la regió anterior i posterir de la seqüència amb un contingut de C+G inferior a la mitja. No obstant, no vam poder observar cap increment significatiu de repeticions característiques d'elements transposables com ara LTRs.

Al no poder comprovar les nostres hipòtesis vam buscar referències bibliogràfiques sobre el fenomen de transposició a la regió del gen CFTR. Vam poder correborar que efectivament hi havia grups d'investigació estudiant aquest tema en concret. Un primer article explica que han trobat evidències de transposició en aquesta zona a través de la construcció a partir d'eines informàtiques de la seqüència genòmica ancestral. Un segon article troba aquestes regions a través d'anàlisis comparatius de seqüències multi-espècies de regions genòmiques diana.

- Blanchette M, Green ED, Miller W, Haussler D. Reconstructing large regions of an ancestral mammalian genome in silico.,Genome Res. 2004 Dec;14(12):2412-23. Erratum in: Genome Res. 2005 Mar;15(3):451.[Abstract]

- Thomas JW, Touchman JW, Blakesley, et all.Comparative analyses of multi-species sequences from targeted genomic regions.,Nature. 2003 Aug 14;424(6950):788-93.[Abstract]

Índex

CONCLUSIONS

La finalització d'aquest treball ha permès la identificació de 10 gens i de les seves corresponents proteïnes dins de la seqüència anònima ENm001 de 1.9 Mb, proporcionada per ENCODE. Aques fet ens indica que el protocol estàndard d'anàlisi de seqüències utilitzat és prou adequat tenint en compte la limitació de les eines informàtiques disponibles.

Pensem que seria interessant aprofundir en l'anàlisi de les proteïnes i els seus dominis funcionals trobades per BlastP i Interpro. També seria apropiat i de gran utilitat fer un estudi dels promotors dels gens predits a través del programa Transfac i Promo. No obstant, són estudis que demanen més temps i ens hem vist limitades en aquest aspecte.

Un tema que queda obert i seria interessant i ens agradaria investigar és el fenomen de la baixada pronunciada del contingut de C+G en la regió del gen CFTR.

Índex


REFERÈNCIES

- UCSC Genome Browser: Kent, W.J., Sugnet, C. W., Furey, T. S., Roskin, K.M., Pringle, T. H., Zahler, A. M., and Haussler, D. The Human Genome Browser at UCSC. Genome Res. 12(6), 996-1006 (2002) [Abstract]

- Fastachunk: Unpublished program can be provided by Robert Castelo

- Parsemegablast : Program cedit per cortesia de Josep F.Abril

- Repeatmasker: A.Smith, unpublished www.genome.washington.edu/uwgc/analysistools/repeatmask.htm ,el qual busca a través d'una acurada base de dades de repeticions utilitzant el programa d'alineament CrossMatch(P.Green, unpublished; http://genome.washington.edu/uwgc/analysistools/swat.htm

- Genscan (local): Burge, C. and Karlin,S. Prediction of complete gene structures in human genomic DNA J.Mol.Biol.268(1),78-94. (1997) [Abstract]

- Geneid: R. Guigó, S. Knudsen, N. Drake, and T. F. Smith, Prediction of gene structure , Journal of Molecular Biology, 226:141-157 (1992) [Abstract]

- Fgenesh: Solovyev, V.V., Salamov, A.A., and Lawrence, C.B. 1995. Identification of human gene structure using linear discriminant functions and dynamic programming. In Proceedings of the Third International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology (ed. C. Rawling et al.), pp. 367-375. AAAI Press, Menlo Park, CA[no electronic reference]

- Mega BLAST: Zheng Zhang, Scott Schwartz, Lukas Wagner, and Webb Miller. A greedy algorithm for aligning DNA sequences ,J Comput Biol 7(1-2):203-14. (2000) [Abstract]

- BLAT: W. James Kent. BLAT - The BLAST-Like Alignment Tool ,Genome Res 12:4 656-664 (2002) [Abstract]

- Sgp2: G. Parra, P. Agarwal, J.F. Abril, T. Wiehe, J.W. Fickett and R. Guigó. Comparative gene prediction in human and mouse. Genome Research 13(1):108-117 (2003) [Abstract]

- BlastP: Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schäffer, Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman ,Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs , Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.(1997)[Abstract]

- Interpro: Quevillon E., Silventoinen V., Pillai S., Harte N., Mulder N., Apweiler R., Lopez R InterProScan: protein domains identifier. Nucleic Acids Research 33: W116-W120 (2005)[Abstract]

- Statistical Data Analysis R written by Robert Gentleman and Ross Ihaka of the Statistics Department of the University of Auckland. Podeu accedir al programa localment.

Índex


AGRAÏMENTS

Agraïm als professors de l'assignatura l'ajuda i la orientació que ens han permès realitzar aquest treball.

Agraï també molt especialment a les companyes d'anàlisi de seqüència pel suport i les ajudes mútues.

Índex


Si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a travès d'e-mail: Laia Morató i Clara Panosa