Resum

El seleni és un micronutrient important per als organismes. Aquest s'incorpora en les selenoproteïnes en forma de selenocisteïna (U), l'aminoàcid 21, que és codificat pel triplet TGA en el DNA. Les selenoproteïnes, presents en els tres regnes, estan implicades en diverses funcions biològiques; la majoria involucrades en reaccions d'oxidació-reducció. El fet d'estar codificades per UGA en el RNA fa necessària la presència de maquinària especialitzada per a la seva traducció i síntesi, ja que habitualment UGA és un codó STOP.

En aquest treball fem una cerca en el genoma de 14 protists diferents per a determinar si contenen els gens codificants per vàries selenoproteïnes: DI1, DI2 i DI3, que pertanyen a la família de les Iodothyronine Deionidases, i Sel3. Així com les proteïnes de la maquinària de síntesi de selenoproteïnes, que ens permeten intuir si hi ha la possibilitat que presentin altres selenoproteïnes o n'hagin presentat. Tot i que hem observat que la maquinària està àmpliament distribuïda en protists, les selenoproteïnes en estudi només es troben en tres de les espècies de protists analitzades.


Abstract

Selenium is an important micronutrient for organisms. It is incorporated in selenoproteins as selenocysteine (U), the 21st amino acid, which is encoded by TGA in DNA. Selenoproteins, present in the three kingdoms, are involved in several biological functions; mainly related to oxidoreductations. To be encoded by UGA in RNA makes necessary the presence of specialized machinery for its translation and synthesis, because UGA generally encodes for a STOP codon.

In this study we have search in the genome of 14 different protists in order to determinate whether they contain codifying genes for diverse selenoproteins: DI1, DI2 and DI3, which belong to Iodothyronine Deiodinases family, and Sel3. Furthermore, we also search selenoprotein machinery proteins, which allow us to hypothesize that other selenoproteins may be or may have been present. Even though we observe that machinery genes are greatly distributed in a large range of protists, the studied selenoproteins were only found in three of those analized protist species.


Tornar a dalt