Resum

Les selenoproteïnes es caracteritzen per contenir alguna selenocisteïna en la seva seqüencia, el vint-i-unè aminoàcid. Aquest aminoàcid, idèntic a la cisteïna però amb un residu de seleni enlloc de sofre, s'incorpora gràcies a la recodificacío pel codó de terminació UGA.

L'objectiu d'aquest treball és la cerca d'homòlegs de les famílies de selenoproteïnes SelJ, SelQ i SelTryp en uns genomes de protistes que han estat seqüenciats l'any 2011.

Per realitzar aquest estudi hem fet servir les eines informàtiques BLAST, Exonerate, Genwise, T-Coffee i SECISearch.pl.

No hem trobat aquestes selenoproteïnes en aquests genomes però sí homòlegs de SelJ amb cisteïna i glicina. Aquest estudi planteja una distribució de SelJ més àmplia de la que es creia fins ara, així com una possible relació entre les famílies SelTryp i SelT.


Abstract

Selenoproteins are characterized by containing a selenocistein in their sequence, the 21st aminoacid. This aminoacid, identical to a cistein but with a selenium residue insted of sulfur, is incorporated through the recodification of the UGA termination codon.

The aim of this study is to search for homologous of selenoprotein families SelJ, SelQ SelTryp in some genomes of protists that have been sequenced in 2011.

To perform this study we used the informatic tools BLAST, Exonerate, Genwise, T-Coffee and SECISearch.pl.

We haven't found any of these selenoproteïns in these genomes but SelJ cisetin and glicine homologous. The present study proposes a wider distribution for SelJ than belived until now as well as a possible relationship between SelTryp and SelT families.