Abstract

Selenoproteins are a type of proteins with selenocystein (Sec), the 21t aminoacid, coded by UGA, a particular codon because it normally indicates a STOP. As a consequence of the two possible functions of the UGA codon a lot of genomes don’t have a good prediction of selenoproteins and Sec is usually miss annotated. In the current study, we present a research focused in the identification of three selenoproteins (Sps, Sel1 and SelK) in a group of protists recently sequenced. For this purpose the known sequences of the selenoproteins were obtained from SelenoDB and we used BLAST, Exonerate, T-Coffee and SECISearch to find the selenoproteome of the protists. The results conclude with the finding of two Sps1 selenoproteins and three of Sps2, and no results for Sel1 neither selK. The aim of further studies could be to offer better results using queries from phylogenetically related protists.

Resum

Les Selenoproteïnes són un tipus de proteïnes amb selenocisteïna (Sec), l'aminoàcid 21, codificada per UGA, un codó especial ja que normalment indica un STOP. Com a conseqüència de les dues funcions possibles del codó UGA una gran quantitat de genomes no tenen una bona predicció de selenoproteïnes i Sec no s'anota correctament. En aquest estudi, presentem una investigació centrada en la identificació de tres selenoproteïnes (Sps, Sel1 i SelK) en un grup de protists recentment seqüenciats. Amb aquesta finalitat les seqüències conegudes de la selenoproteïnes es van obtenir a partir SelenoDB i mitjançant BLAST, Exonerate, T-coffee i SECISearch per trobar el selenoproteoma dels protists. Els resultats conclouen amb la troballa de dues selenoproteïnes Sps1 i tres de Sps2, i no hi ha resultats per sel1 ni selk. L'objectiu de futurs estudis podria ser oferir millors resultats si utilitzessin queries de protistes relacionats filogenèticament.