DISTRIBUCIÓ DELS SNPs EN EL GENOMA

Introducció


Materials i mètodes


Anàlisi de dades


Referències


Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres: Verónica Rodilla i Anna Serra