ANÀLISI D'UNA SEQÜÈNCIA GENÒMICA: AC090960


ÍndexAbstract

Des de l'obtenció del Genoma Humà el nombre de seqüències conegudes és cada cop més superior al nombre de proteïnes descrites. És per això que l'anàlisi bioinformàtic es fa cada cop més important i necessari.
El nostre treball es basa en l'estudi d'una seqüència genòmica, fins ara no analitzada, gràcies amb diferents tècniques bioinformàtiques. El contig analitzat es troba al cromosoma 3p24.3 humà, situat entre les posicions 17264874-17441617 d'aquest cromosoma. Aquest contig va ser clonat amb BAC RP11-83E7, i està anotat com a AC090960.Localització del contig AC090960 al cromosoma 3.


Inicialment obtenim la seqüència de DNA a partir de la base de dades EMBL, la transformem a format fasta i emmascarem els elements repetitius i de baixa complexitat amb el RepeatMasker. Posteriorment, utilitzem els programes Geneid i Genscan per predir l'existència de gens dins la nostra seqüència. Verifiquem la predicció resultant mitjançant diferents mètodes:

 1. validació per EST
 2. ampliació de la seqüència
 3. modificació dels paràmetres d'emmascarament
 4. nova predicció tenint en compte els EST més representatius

Posteriorment, fem un estudi dels possibles promotors de les millors prediccions gèniques obtingudes.
Finalment, analitzem el transcrit resultant de la predicció més fiable per homologia amb proteïnes a través de BLASTP.Torna a l'índex

Obtenció de la seqüència

Hem extret la seqüència AC090960 a partir de la base de dades: EMBL. La grabem com a AC090960.embl. No obstant, la hem de transformar a format FASTA per poder-la analitzar amb els diferents programes. Ho fem mitjançant la comanda

grep '^ ' AC090960.embl | sed 's/[ 0-9]//g' > AC090960.fa

i, a través de l'editor de text EMACS, afegim el nom de la seqüència precedit del símbol >, de manera que obtenim el fitxer AC090960.fa.
Ho convertim també a format TABULAR amb la comanda

awk '{printf "%s", $0}' AC090960.fa &gv; AC090960.tbl

obtenint el fitxer AC090960.tbl.

A partir d'aquests fitxers, podem obtenir la informació bàsica de la seqüència AC090960:Torna a l'índex


Emmascarament dels elements repetitius

Aproximadament el 40% del genoma humà correspon a elements repetitius i/o de baixa complexitat. Per tal d'evitar que aquests puguin ocasionar falsos positius a l'hora de predir els gens presents, s'han d'emmascar aquestes regions. Ho fem mitjançant el programa RepeatMasker. Després d'introduir la seqüència en format fasta obtenim els següents arxius:

 1. AC090960.seq.masked Seqüència emmascarada
 2. AC090960.seq.out Tipus de repeticions presents
 3. AC090960.tbl Taula resum on s'evidencia que hi ha un 40.10% de repeticions (coincident amb la proporció d'elements repetitius present al Genoma Humà).
                ================================================== 
			    file name: repeat.seq
				sequences:      1
				total length:  176744 bp (176744 bp excl N-runs)
				GC level:     35.45 %
				bases masked:   70875 bp ( 40.10 %)
				==================================================
				        number of   length  percentage
						elements*  occupied of sequence
				--------------------------------------------------
				SINEs:        72    15625 bp   8.84 %
				   ALUs      43    11517 bp   6.52 %
				   MIRs      29     4108 bp   2.32 %

	            LINEs:        52    35512 bp  20.09 %
				   LINE1     26    25945 bp  14.68 %
				   LINE2     25     9318 bp   5.27 %
				   L3/CR1     1     249 bp   0.14 %

			    LTR elements:    16     8837 bp   5.00 %
				   MaLRs      8     5476 bp   3.10 %
		      	   ERVL      1     544 bp   0.31 %
				   ERV_classI   7     2817 bp   1.59 %
				   ERV_classII   0      0 bp   0.00 %

				DNA elements:    26     8315 bp   4.70 %
				   MER1_type   16     2820 bp   1.60 %
				   MER2_type    7     4937 bp   2.79 %

			    Unclassified:     0      0 bp   0.00 %

				Total interspersed repeats:  68289 bp  38.64 %


				Small RNA:      1      40 bp   0.02 %

				Satellites:      0      0 bp   0.00 %
				Simple repeats:   15     1008 bp   0.57 %
				Low complexity:   42     1581 bp   0.89 %
				==================================================
  

Per tal de visualitzar la distribució dels elements emmascarats al llarg de la seqüència, convertim el fitxer resulant a format GFF. Utilitzem la comanda

grep AC090960 AC090960.seq.out | awk 'BEGIN{OFS="\t"}{print $5, $11, "repeat", $6,$7,".", ".", "."}' > AC090960.seq.out.gff

Un cop hem obtingut la seqüència emmascarada en format GFF: AC090960.seq.out.gff, la podem passar al programa gff2ps, que ens hem intal.lat localment: gff2ps local. Gràcies a aquest, podem transformar el fitxer de manera que sigui visualitzable amb el programa GhostView.

./gff2ps AC090960.seq.out.gff > AC090960.seq.out.ps

gv AC090960.seq.out.ps

Ho convertim en una imatge: convert -antialias -rotate 90 AC090960.seq.out.ps AC090960.seq.out.jpeg


Clicant a la imatge trobem en el gràfic les diferents
repeticions presents a la nostra seqüència.
Observem el tipus de repeticions, la quantitat en que
es troben i la posició exacta de cadascuna d'elles.

Per a més informació, clikeu sobre l'arxiu següent.

Per tal que aquest seguit de repeticions es puguin visualitzar conjuntament amb les prediccions que realitzarem, les projectem en dues línees, separant els repeats dels elements de baixa complexitat, per la comanda awk:

grep AC090960 AC090960.seq.out | awk 'BEGIN{OFS="\t"}{if($11~/Low_complexity/){SRC="LowComplexity";} else { SRC="Repeat";} {print $5, $11, "repeat", $6,".", ".", "."}' > AC090960.repeat.gff )Torna a l'índex


Predicció dels gens

La predicció de gens es realitza normalment a partir de programes informàtics com són Geneid i Genscan. Aquests dos programes es basen en el fet que al llarg del proteoma les proteïnes utilitzen els mateixos aminoàcids en diferents freqüències. A més a més, les freqüències de l'usatge de codons sinònims per al mateix aminoàcid també són diferents. Aquests dos fets provoquen un gran biaix de codons a les regions codificants que, per norma general, no trobem a les no codificants. Tant Geneid com Genscan utilitzen el patró periòdic que és creat per aquest biaix per tal de poder distingir les regions codificants de les que no ho són. També té en compte els senyals detectats a la seqüència (acceptors i donadors d'splicing, inici i final de transcripció).

En tots dos programes hem d'introduir la seqüència problema emmascarada en format fasta. En el Geneid, podem demanar directament els resultats en GFF però en el Genscan no. Per tant, haurem de pasar aquests resultats a GFF per poder-los visualitzar:

gawk 'BEGIN{OFS="\t"}$2 ~ /Term|Intr|Init/{print "AC090960", "genscan", $2, start=($4<$5 ? $4 : $5), end=($5<$4 ? $4 : $5),$13,$3,$7, $1}' AC090960.genscan | sed 's/\.[0-9][0-9]$//' > AC090960.genscan.gff

Un cop tenim les prediccions en format GFF (AC090960.geneid.gff i AC090960.genscan.gff) les podem visualtizar juntament gràcies al gff2ps, al GhostView i a les comandes:

gff2ps AC090960.geneid.gff AC090960.genscan.gff > AC090960.genepredictions.ps

gv AC090960.genepredictions.ps

Observant els resultats en format GFF, podem veure
que tant Geneid com Genscan prediuen un fragment
d'un gen en forward strand, però cap dels dos troba
ni exó inicial ni terminal
.

A més, Geneid prediu set exons mentre que Genscan,
que és menys específic, en prediu onze. Aquest fet
també es fa palès al GhostView que s'adjunta.
Torna a l'índex


Validació de les prediccions

Les prediccions de gens dels programes Geneid i Genscan tenen una fiabilitat aproximada del 50%, fet que fa que sigui necessari validar-les per diferents mecanismes per tal de millorar-les.
Nosaltres hem cregut oportú realitzar tot un seguit de validacions addicionals ja que les prediccions incials han resultat especialment incomplertes.


1. Validació per EST

Primerament, hem comparat la seqüència contra una base de dades de EST (Expressed Sequence Tags) humans. Utilitzem l'aplicació Megablast del BLAST, per tal que només apareguin els ESTs que siguin quasi idèntics, ja que megablast empra paraules llargues per cercar homologies (és més restrictiu). Els resultats del megablast són els següents: AC090960.blast.est

Els convertim a format GFF mitjançant el programa PARSEBLAST:


parseblast -Gi AC090960.blast.est | gawk 'BEGIN{OFS="\t"}{$2=$9;$6=$7=".";print}' > AC090960.blast.est.gff


(AC090960.blast.est.gff).

Donat que els EST presenten molts errors, ens centrem només en els EST que presenten splicing, ja que això concedeix més probabilitat que siguin trancrits d'aquesta seqüència. Els ESTs que s'alinein en diferents fragments separats a la seqüència, són els que experimenten processos d'splicing. Val a dir que, tot i que aquests EST amb splicing són més fiables, no estem tenint en compte que a més els hsp que composen l'EST siguin contigus i continus, ja que això és també una condició necessària per acceptar-los com a una evidència biològica vàlida.
Utilitzem un programa en awk per filtrar aquests ESTs amb splicing

Mitjançant el gff2ps, generem un gràfic juntament amb les prediccions de Geneid i Genscan, i els fragments emmascarats, projectats en dues línies (tots els repeats i els elements de baixa complexitat).Link amb la predicció gènica juntament amb els ESTs amb splicing trobats.


Clicant sobre el gràfic o mirant el fitxer dels EST amb splicing, es pot veure que apareixen 25 ESTs diferents. A grans trets, podem veure que aquests suporten la majoria d'exons predits tant per Geneid com per Genscan, tot i que també hi ha exons que no es troben suportats per cap EST i ESTs que no estan recollits en les prediccions.


               Exons predits per Geneid no suportats per ESTs: 108258  108330
	                	                    119550  119590

               Exons predits per Geneid no suportats per ESTs: 108263  108399
						                112174  112196
						                119555  119595    =====================================================      =========================================================

     POSICIONS	nº de HSP	EXONS SUPORTATS         POSICIONS	nº de HSP	EXONS SUPORTATS

	=====================================================      =========================================================

	31724  31796	  12		Cap           	87996	88170	  2		Geneid ? (89650  89828
	31752  31796	  1						87996	88175	  1		Genscan (88003  88175)			
	                                87996	88170	  1
	53714	53827	  13		Geneid (53719  53827)     88105	88170	  1
	53717	53827	  17		Genscan (53724  53832)		88111	88170	  1
	53780	53827	  1
                                    90267	90332	  1		Cap
	55282	55373	  6		Genscan (55289 555378)     
	55282	55344	  1                      90363	90596	  1		Cap
	55282  55373   3                      
	                                90716	90755	  1		Cap
	55477	55513	  1		Genscan (55482 55556)     
	55477	55551	  4                      96002	96210	  1		Cap
	55480	55548	  1                      
                                    96281	96330	  2		Cap 
	56996	57066	  2		Geneid (56997  57064)     
        				Genscan (57002  57069)     96401	96542	  1		Cap

	76230	76333	  3		Geneid (76230  76332)     101304	101350	  1		Cap
					Genscan (76235  76337)     101381	101429	  1		Cap
						            101381	101429	  1		Cap
	83629	83720	  1		Cap              
	83629	83661	  1                      121670	121797	  1		Cap
	83635	83720	  1                      122607	122856	  1		Cap
	83693	83720	  1                                   
                                    152111	152253	  2		Geneid (152111  152253)
	85564	85616	  4		Cap               152117	152253	  1		Genscan (152116  152258)

	85705	85775	  4		Cap				166429	166479	  1		Cap
                                       
	                                166603	166900	  1		Cap
	
                                    168244	168350	  5		Genscan (168249 16835)

   ==========================================================    =========================================================

   
   

Podem observar que un gran nombre d'ESTs (concretament 12) es troben en la mateixa posició (31724-31796) i no suporten l'existència de cap gen predit.

Degut a aquesta evidència biològica no recollida en la nostra predicció i a que els programes de predicció tenen més dificultat en trobar els exons inicial i terminal, pensem que podria tractar-se de l'exó inicial que ens falta. Forcem al Geneid a que trobi tots els possibles exons inicials de la nostra seqüència. Ens fixem en els exons incials que es situen al voltant de l'hsp que estem analitzant (posicions 31724 - 31796):

                    POSICIÓ           SCORE 
				    ====================================     
				    31741 - 31755        -7.69
				    31965 - 31976		 -10.19
   

Veiem que aquests possibles exons inicials tenen puntuacions molt baixes i, per tant, descartem que aquests exons corresponguin realment a l'exó inicial. L'exó inicial pot estar localitzat fora del contig que estem analitzant, o bé pot correspondre a aquest hsp però que es trobi emmascarat. Per aquesta raó, en apartats posteriors aquest hsp seran dianes d'estudis més acurats.

Val a dir també que els ESTs trobats no sempre presenten els mateixos hsp, de manera que això ens pot indicar la presència d'splicing alternatiu en el processament del mRNA de la predicció gènica.2. Ampliació de la seqüència

Vist els resultats anteriors, vam decidir validar les prediccions extenent la nostra seqüència (referida com a eAC090960), per tal de saber si els exons inicial i final es trobaven fora del nostre contig.

Per tal d'això, vam emprar el programa Golden Path on vam introduir el nom del nostre contig (AC090960) i, gràcies a l'opció Get DNA vam poder allargar la nostra seqüència 30000 pb upstream i 30000 pb downstream. D'aquesta manera, mentre que el contig AC090960 era d'aproximadament 177000 pb ( ch3: 17264874-17441617), la seqüència allargada és d'aproximadament 237700 pb (ch3: 17234874 al 17471617).

El fet que el Golden Path allargui la seqüència a partir d'un cromosoma ensamblat i no a partir d'un contig major, fa que la seqüència no només sigui la complementària sinó que a més, hi hagi fragments en aquesta representats com a N degut a gaps en la seqüenciació cromosòmica.

Grabem el resultat com a eAC090960.fa i a partir d'aquest tansformat en format tabular

awk '{print "%s", $0} $0~/^>/ { printf "t" }' eAC090960.fa | gawk '{OFS="\t"; gsub(">"," ",$1); print $1, $NF }'> eAC090960.tbl


Obtenim informació bàsica com:


Aquesta seqüència allargada ha d'experimentar els mateixos processos que l'AC090960 i, per tant, ha de ser emmascarada amb el programa RepeatMasker obtenint-ne, de nou, els següents tipus d'arxius:

 1. Seqüència emmascarada
 2. Tipus de repeticions presents
 3. Taula resum on s'evidencia que hi ha un 39.37% de repeticions
            ==================================================
		    file name: repeat.seq
		    sequences:      1
		    total length:  236744 bp (226744 bp excl N-runs)
		    GC level:     35.60 %
		    bases masked:   93199 bp ( 39.37 %)
		    ==================================================
		            number of   length  percentage
					elements*  occupied of sequence
		    --------------------------------------------------
		    SINEs:        95    20960 bp   8.85 %
		       ALUs      59    15811 bp   6.68 %
			   MIRs      36     5149 bp   2.17 %

		    LINEs:        72    44784 bp  18.92 %
		       LINE1     36    32602 bp  13.77 %
			   LINE2     35    11933 bp   5.04 %
			   L3/CR1     1     249 bp   0.11 %

		    LTR elements:    20    10753 bp   4.54 %
		       MaLRs     11     6484 bp   2.74 %
			   ERVL      2     607 bp   0.26 %
			   ERV_classI   7     3662 bp   1.55 %
			   ERV_classII   0      0 bp   0.00 %

		    DNA elements:    35    13659 bp   5.77 %
		       MER1_type   21     5199 bp   2.20 %
		       MER2_type   11     7902 bp   3.34 %

		    Unclassified:     0      0 bp   0.00 %

		    Total interspersed repeats:  90156 bp  38.08 %


		    Small RNA:      1      40 bp   0.02 %

		    Satellites:      0      0 bp   0.00 %
		    Simple repeats:   19     1128 bp   0.48 %
		    Low complexity:   49     1875 bp   0.79 %
		    ==================================================

  

Novament, l'arxiu amb el tipus de repeticions ha de ser transformat a format GFF per tal de poder ser visualitzat gràcies al gff2ps i al GhostView:


Gràfic de les repeticions trobades
a la nova seqüència extesa.


Fem la predicció gènica amb Geneid i Genscan a partir de la seqüència extesa emmasarada i ho convertim a format GFF per la comanda gawk abans emprada.

Per tal de validar-les, fem una cerca per MEGABLAST per mirar si apareixen nous ESTs i convertim el resultat a format GFF a través del PARSEBLAST, filtrant també només els que presenten splicing: eAC090960.blast.est.spliced.gff

Un cop fet això, generem un gràfic amb les noves prediccions i els ESTs:


Predicció gènica amb la seqüència extesa juntament amb els ESTs amb splicing trobats.


Si mirem aquestes prediccions amb la seqüència extesa veiem que els dos programes ens prediuen un gen en revers. Si ens fixen bé, aquest gen correspon al gen predit en el contig AC090960 inicial però, com ja s'ha comentat anteriorment, la seqüència extesa és la complementària de la inicial i, per tant, el gen trobat en forward ara es trobarà en revers.

Un estudi exastiu del gen predit en eAC090960 permet visualitzar dos nous exons interns a l'extrem final del gen situats entre les bases 5006-5091 i 38395-38501. Però el més remarcable és que la predicció de Genscan troba un exó inicial!
Malgrat això, tot i que aquest exó inicial tingui un score relativament bo (3.33), no presenta ESTs que el suportin. L'EST AIB58276 és molt proper a aquest exó inicial, però malauradament no hi coincideix exactament (es troba lleugerament més downstream).

Val a dir també que la predicció continua sent incomplerta per l'extrem 3', on tot i extendre 30,000 pb no s'ha trobat cap exó terminal.3. Modificació dels paràmetres d'emmascarament

La predicció obtinguda després d'extendre la seqüència no acaba de ser del tot concluent. Per això decidim fer una validació addicional. En aquest cas, variem els paràmetres d'emmascarament. D'aquesta manera podrem guanyar sensitivitat en la predicció, tot i que hem de tenir en compte que també estem perdent especificitat.

En la predicció anterior els 12 ESTs de l'estrem 5' que es situaven entre les posicions 31724 - 31796, continuen sense estar recollits. Donat que aquests suposen un evidència biològica no despreciable, refem la prediccó gènica: aquest cop no emmascarerem els simple repeats ni els low complexity (fragments de baixa complexitat) lAC090960.seq.masked. També refarem la predicció partint de la seqüència sense cap tipus d'emmascarament nAC090960.

Per tant, podrem veure si la raó per la qual la predicció no recull aquestes posicions 5' on apareixen tants ESTs, és que aquestes estan emmascarades. En cas que aquí es trobés l'exó que busquem, ara la predicció el podria recollir. A més també podr&iaucte;n apareixer altres exons addicionals o un exoó inicial situat en una posició diferent.

Procedim amb les dues seqüències (lAC090960 i nAC090960) com en la ocasions anteriors:

lAC090960 nAC090960
Emmascarament: Excloem simple repeats i low complexity. No emmascarem
Predicció amb Geneid: lAC090960.geneid.gff nAC090960.geneid.gff
Predicció amb Genscan: lAC090960.genscan.gff nAC090960.genscan.gff
Cerca d'EST: lAC090960.blast.est.gff nAC090960.blast.est.gff


PREDICCIONS lAC090960:


Link a la predicció amb lAC090960
     lAC090960:GENEID
     Gen1:
     lC090960    geneid_v1.1   Internal    53719  53827  1.23  +    1   1
	 lC090960    geneid_v1.1   Internal    56997  57064  0.99  +    0   1   
	 lC090960    geneid_v1.1   Internal    76230  76332  2.87  +    1   1
	 lC090960    geneid_v1.1   Internal    87998  88170  2.84  +    0   1
	 lC090960    geneid_v1.1   Internal    108258 108330 -0.22  +    1   1
	 lC090960    geneid_v1.1   Internal    119550 119590 -1.01  +    0   1
	 lC090960    geneid_v1.1   Internal    152111 152253  1.46  +    1   1
	 
     lAC090960:GENSCAN
	 lAC090960	genscan	Intr	1453	1607	3.59  -	1	1
	 lAC090960	genscan	Intr	1643	1742	-0.05	-	0	1
	 lAC090960	genscan	Intr	9256	9846	17.94	-	1	1
	 lAC090960	genscan	Intr	10173	10409	11.46	-	0	1
	 lAC090960	genscan	Init	11238	11283	4.50	-	0	1

	 lAC090960	genscan	Init	40190	40261	4.72	+	1	2
	 lAC090960	genscan	Intr	44280  44386	-1.31	+	2	2
	 lAC090960	genscan	Intr	53719	53827	3.47	+	1	2
	 lAC090960	genscan	Intr	55284	55373	0.57	+	2	2
	 lAC090960	genscan	Intr	55477	55551	0.59	+	0	2
	 lAC090960	genscan	Intr	56997	57064	0.98	+	2	2
	 lAC090960	genscan	Intr	61378  61537	0.47	+	1	2
	 lAC090960	genscan	Intr	64064	64173	-0.24	+	1	2
	 lAC090960	genscan	Intr	67569	67648	5.68	+	0	2
	 lAC090960	genscan	Intr	68976	69066	-5.37	+	1	2
	 lAC090960	genscan	Intr	76230	76332	7.26	+	0	2
	 lAC090960	genscan	Intr	87998	88170	12.92	+	1	2
	 lAC090960	genscan	Intr	108258	108394	0.09	+	0	2
	 lAC090960	genscan	Term	116452	117329	16.05	+	2	2

	 lAC090960	genscan	Init	130339	130392	3.63	+	0	3
	 lAC090960	genscan	Intr	140619	140697	3.61	+	2	3
	 lAC090960	genscan	Intr	154902	155180	4.23	+	1	3
	 lAC090960	genscan	Intr	168244	168350	5.11	+	2	3
	 lAC090960	genscan	Intr	170837	171116	3.63	+	1	3
	 lAC090960	genscan	Term	171268	171488	6.02	+	2	3
	 

La predicció de Geneid no varia substancialment repecte les prediccions anteriors.

Per contra, observem que Genscan ara prediu tres gens:
- El primer és un petit fragment que apareix en revers a l'extrem 5'. Donat que les prediccions anteriors no hi coincideixen i no té suport d'ESTs, ho atribuïm a la manca d'especificitat causada al disminuir l'emmascarament.
- El segon gen predit és més destacable, ja que presenta exons inicial i terminal, amb scores de 4.72 i 16.05, respectivament. Malgrat això, l'exó inicial es situa downstream de 13 HSP procedents de 13 ESTs diferents. Aquest fet implica que per donar aquesta prediccó com a bona haguem de prescindir del suport d'aquests EST, ja que la presència de transcrits a 5' de l'exó inicial no té sentit biològic. Per que fa als exons interns, recull els mateixos exons que s'obtenien en els prediccions anteriors (seqüència incial i extesa), tot i que ara també hi ha exons addicionals (marcats en verd), però sense suport d'ESTs.
Pensem que és una predicció prometedora. Per tant, més endavant realitzarem més comprobacions per verificar si realment hem trobat l'inici i la terminació del gen que cercàvem.
- El tercer gen predit no presenta massa suport d'ESTs i tampoc conincideix amb cap altra predicció.


PREDICCIONS nAC090960:


Link a la predicció amb nAC090960
     nAC090960:GENEID
	 # Gene 1 (Reverse). 3 exons. 272 aa. Score = 9.849256 
	 nAC090960    geneid_v1.1   Internal    1643  1742   0.68  -    2    1
	 nAC090960    geneid_v1.1   Internal    9256  9846   9.56  -    2    1
	 nAC090960    geneid_v1.1   First	  11160  11283  -0.39  -    0    1

	 # Gene 2 (Forward). 7 exons. 519 aa. Score = 16.441912 
	 nAC090960    geneid_v1.1   First	  25054  25099  -1.93  +    0    2
	 nAC090960    geneid_v1.1   Internal    31726  31795  -0.60  +    2    2
	 nAC090960    geneid_v1.1   Internal    53719  53827  1.22  +    1    2
	 nAC090960    geneid_v1.1   Internal    56997  57064  0.99  +    0    2
	 nAC090960    geneid_v1.1   Internal    76230  76332  2.88  +    1    2
	 nAC090960    geneid_v1.1   Internal    87998  88170  2.83  +    0    2
	 nAC090960    geneid_v1.1   Terminal    116342 117329 11.05  +    1    2
	 
     nAC090960:GENSCAN
	 nAC090960	genscan	Intr	1453	1607	3.59	-	1	1
	 nAC090960	genscan	Intr	1643	1742	-0.05	-	0	1
	 nAC090960	genscan	Intr	9256	9846	17.94	-	1	1
	 nAC090960	genscan	Intr	10173	10409	11.46	-	0	1
	 nAC090960	genscan	Init	11238	11283	4.50	-	0	1
	 
	 nAC090960	genscan	Init	40190	40261	4.72	+	1	2
	 nAC090960	genscan	Intr	44280	44386	-1.31	+	2	2
	 nAC090960	genscan	Intr	53719	53827	3.47	+	1	2
	 nAC090960	genscan	Intr	55284	55373	0.57	+	2	2
	 nAC090960	genscan	Intr	55477	55551	0.59	+	0	2
	 nAC090960	genscan	Intr	56997	57064	0.98	+	2	2
	 nAC090960	genscan	Intr	61378	61537	0.47	+	1	2
	 nAC090960	genscan	Intr	64064	64173	-0.24	+	1	2
	 nAC090960	genscan	Intr	67569	67648	5.68	+	0	2
	 nAC090960	genscan	Intr	68976	69066	-5.37	+	1	2
	 nAC090960	genscan	Intr	76230	76332	7.26	+	0	2
	 nAC090960	genscan	Intr	87998	88170	12.92	+	1	2
	 nAC090960	genscan	Intr	108258	108394	0.09	+	0	2
	 nAC090960	genscan	Term	116452	117329	16.05	+	2	2
	 
	 nAC090960	genscan	Init	130339	130392	3.63	+	0	3
	 nAC090960	genscan	Intr	140619	140697	3.61	+	2	3
	 nAC090960	genscan	Intr	154902	155180	4.23	+	1	3
	 nAC090960	genscan	Intr	168244	168350	5.11	+	2	3
	 nAC090960	genscan	Intr	170837	171116	3.63	+	1	3
	 nAC090960	genscan	Term	171268	171488	6.02	+	2	3
	 

Si no emmascarem la seqüència en absolut:

Geneid:
- Ara Geneid també prediu el gen en revers, però atribuint-li només tres dels exons (és més específic que Genscan). Les posicions predites coincideixen exactament amb els resultats de Genscan. Però no hi ha ESTs que els suportin i hem de considerar que estem treballant amb la seqüència sense emmascarar, cosa que fa disminuir molt la fiabilitat de les prediccions, ja que els repeats poden donar falsos positius.
- Pel que fa al segon gen predit per Geneid, ara també dóna exons inicial i terminal, tot i que les posicions no coincideixen amb els exons incial i terminal predits per Genscan amb la seqüència lAC090960. El més interessant però, és la troballa de l'exó indicat pels 13 ESTs (31726-31795). Aquest exó recull les posicions on es presentaven aquests HSP. Podem concloure doncs, que no apareixia en les altres prediccions perquè es trobava emmascarat.

Genscan:
- Les prediccions amb nAC090960 no varien respecte a les de lAC090960 (seqüència sense emmascarar els simple repeats i low complexity), abans comentades.4. Nova predicció tenint en compte els EST més representatius

L'últim mètode emprat per a obtenir una bona predicció es basa en triar els ESTs més representatius que vàrem trobar en les nostres primeres prediccions i fer córrer un Geneid amb aquests ESTs.

El primer pas va ser obsevar el Ghost View inicial i triar aquells ESTs que suportaven millor les prediccions inicials, intentant no perdre cap hsp (High Score Peptid) que suporti algun dels gens predits ni triar cap hsp que no en suporti cap. Nosaltres van triar els EST següents:


  gi_7111694_gb_AW499739.1_AW499739 (7 hsp)
	        
	AC090960	53714	53827	E_value	3e-54	 P_sum	3e-54
	AC090960	76230	76333	E_value	3e-48	 P_sum	3e-48
	AC090960	55282	55373	E_value	4e-41	 P_sum	4e-41
	AC090960	55477	55551	E_value	5e-31	 P_sum	5e-31
	AC090960	31724	31796	E_value	9e-30	 P_sum	9e-30
	AC090960	56996	57066	E_value	1e-28	 P_sum	1e-28
	AC090960	83629	83661	E_value	6e-06	 P_sum	6e-06  gi_2077008_gb_AA416870.1_AE416870 (3 hsp)

     AC090960	    122607	122856	E_value	1e-130	 P_sum	1e-130
	 AC090960		122167	121797	E_value	1e-62	 P_sum	1e-62
	 AC090960		88111	88170	E_value	5e-22   P_sum 5e-22	     gi_13534099_gb_BG541866.1_BG541866 (6 hsp)

	 AC090960	    87996	88170  E_value	1e-90	 P_sum	1e-90
	 AC090960		152211	152253	E_value	1e-71	 P_sum	1e-71
	 AC090960		168244	168350	E_value	1e-47	 P_sum	1e-47
     AC090960		85705	85775	E_value	1e-28	 P_sum	1e-28
	 AC090960		85564	85616	E_value	7e-18	 P_sum	7e-18
	 AC090960		83693	83720	E_value	0.006	 P_sum	0.006
	       
   

Per tal de triar aquests ESTs i unificar-los en un arxiu en format GFF realitzem, respectivament, les següents comandes:

egrep "gi_7111694_gb_AW499739.1_AW499739 | gi_2077008_gb_AA416870.1_AA416870 | gi_13534099_gb_BG541866.1_BG541866" AC090960.blast.est.spliced.gff > AC090960.est.represent

gawk '{OFS="/t";for(frame=1;frame=<4;frame=frame+1) {print $1,$2,$3,$4,$5,100,"+",frame,1}}' AC090960.est.represent > AC090960.est.represent.gff


Ens instal.lem el Geneid localment i amb la comanda següent el podem fer córrer emprant la informació d'homologia amb els ESTs. Els resultats els obtenim directament en format GFF (comanda -GF):

geneid -GP param/human3iso.param -S AC090960.est.represent.gff AC090960.seq.masked > AC090960.est.represent.geneid.gffPredicció gènica final, amb Geneid local tenint en compte els EST més representatius.Anàlisi dels resultats:

Fent un anàlisi acurat de les noves prediccions, podem veure que la nova predicció millora substancialment, ja que cada exó predit bé suportat al menys per l'extrem 3' d'algun EST (ESTs i predicció gènica).

No obstant, poden veure que el Geneid ens ha predit tres exons no suportats per cap EST. Tot i que els seus scores són força baixos comparat amb els de la resta d'exons, no significa que siguin incorrectes.
   
      ==========================================================================

	      EST            Posició del hsp    Posició de 
				                  l'exó suportat

      ==========================================================================

	  gi_7111694_gb_AW499739.1_AW499739   31724-31796     31726-31795
	  gi_7111694_gb_AW499739.1_AW499739	 53714-53827	   53655-53827
	  gi_7111694_gb_AW499739.1_AW499739   55477-55551	   55477-55551
	  gi_7111694_gb_AW499739.1_AW499739	 55282-55373	   55284-55373
	  gi_7111694_gb_AW499739.1_AW499739   56996-57066	   56997-57064
	  gi_7111694_gb_AW499739.1_AW499739	 76230-76333	   76230-76332
	  gi_7111694_gb_AW499739.1_AW499739	 83629-83661	   83632-83724

	  gi_2077008_gb_AA416870.1_AE416870   88111-88170     87998-88170
	  gi_2077008_gb_AA416870.1_AE416870  122167-121797    122587-122721
	  gi_2077008_gb_AA416870.1_AE416870  122607-122856	  122750-122900
  
      gi_13534099_gb_BG541866.1_BG541866  83693-83720     
	  gi_13534099_gb_BG541866.1_BG541866  85564-85616	   85495-85616	 
	  gi_13534099_gb_BG541866.1_BG541866  85705-85775	   85705-85774
	  gi_13534099_gb_BG541866.1_BG541866  87996-88170		 
	  gi_13534099_gb_BG541866.1_BG541866  152211-152253   152111-152253	 
	  gi_13534099_gb_BG541866.1_BG541866  168244-168350	  168244-168350
	    
	  ==========================================================================     ========================

	  Posició    Score   


	 =======================

	  31726-31795	 (95.30)
	  40734-40759	 (-2.76)
	  53655-53827	 (100.10)
	  55284-55373  (97.12)
	  55477-55551	 (99.27)
	  56997-57064  (96.76)
	  76230-76332	 (101.91)
	  83632-83724	 (186.70)
	  85495-85616	 (95.60)
	  85705-85774  (99.02)
	  87998-88170  (201.56)
	  121670-121690 (9.18)
	  121717-121796 (56.88)
	  122587-122721 (39.53)
	  122750-122900 (36.89)
	  152111-152253 (101.46)
	  168244-168350 (99.79)


     ========================

  


Així doncs, aquesta és la predicció més fiable de totes les obtingudes.
Aquests resultats són força satisfactoris, ja que gairebé cada exó es troba suportat,
si bé és incomplerta (no presenta exons inicial ni final).Torna a l'índex


Cerca de promotors

Un cop hem fet les validacions pertinents, analitzarem l'existència de regions promotores en les prediccions més convincents:

 1. eAC090960.genscan: Predicció de Genscan a partir de la seqüència extesa 30000pb per 3' i 5'.
 2. lAC090960.genscan: Segon gen predit per Genscan a partir de la seqüència sense emmascarament de simple repeats ni low complexity.
 3. AC090960.es.represent.geneid: Predicció de Geneid tenint en compte la homologia amb EST.1. Cerca de TATA-box per a les dues primeres prediccions

D'aquestes prediccions seleccionades, per a les dues primeres hem cercat la presència de la TATA-box.
Primerament calculem la posició on es situen els 300pb upstream a partir de d'inici de la transcripció d'aquestes dues prediccions i obtenim la seqüència a partir de la base de dades de Golden Path. En el cas de lAC090960, que s'ha extret de EMBL, cal tenir en compte que al Golden Path la seqüència que s'obté és la complementària de la d'EMBL. Com que la seqüència extesa també es va textreure del Golden Path, no presenta aquest problema.


Accedim a TRANSFAC (base de dades de factors de transcripció) per tal d'obtenir la matriu que necessitem més endavant:


Accedim a RSA toots server (Regulatory Sequence Analysis Tools) per trobar les TATA box a partir de la matriu anterior i la seqüència promotora.

 1. Entrem a "Pattern matching: patser(matrices)".
 2. Introduim la matriu v$TATA_01
 3. Seleccionem "Transfac" en el format (matrix)
 4. Introduim la nostra seqüència de 300pb
 5. Seleccionem single al Search Strands
 6. Seleccionem maximum weight al Lower threshold estimation
 7. Cliquem a Go, Feature map i un altre cop a Go
 8. Obtenim els següents plots:
2. Cerca de promotor per a la darrera predicció

En el cas de la tercera predicció seleccionada, no disposem d'exó inicial, de manera que necessitem fer un pas previ per localitzar la regió on es troba el promotor: Si ens fixem, els hsp que es trobem a l'extrem més 5' (31724 - 31796) pertanyen a ESTs que tenen un inici en una situació encara més upstream (fora del nostre contig). Això es pot comprobar mirant l'alineament d'un d'aquests ESTs (per exemple l'EST AU133162) amb la seqüència genòmica, on s'observa que l'alineament no comença des de la primera posició:

AC090960.blast.est

  >gi|10993701|dbj|AU133162.1|AU133162 [UniGene info] AU133162 NT2RP4 Homo sapiens cDNA clone NT2RP4001437 5'.
     Length = 838

	 Score = 226 bits (114), Expect = 3e-54
	 Identities = 114/114 (100%)
	 Strand = Plus / Plus

                                     
	 Query: 53714 tataggaaagaatgggaagaactatttgtaaacaacaattacttggcaacaataaggcag 53773
		    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	 Sbjct: 424  tataggaaagaatgggaagaactatttgtaaacaacaattacttggcaacaataaggcag 483

                                  
	 Query: 53774 aaggggattaatgggcagctgagaagcagcaggttccgcagcatttgctggaag 53827
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
     Sbjct: 484  aaggggattaatgggcagctgagaagcagcaggttccgcagcatttgctggaag 537


Aquesta comprobació també es pot fer aplicant la comanda:

./parseblast -F eAC090960.blast.est | grep AU133162 | sort +3n > eC090960.estAU.posicio

L'opció -F de Parseblast ens dóna les posicions de la seqüència genòmica i la seva correspondència a les posicions de la seqüència de l'EST.


Vist això cercarem l'inici d'aquest EST, encara que es trobi fora del nostre contig (inclús extenent-lo 30,000pb pels extrems).
Busquem la seqüència complerta de l'EST AU133162 al NCBI, per l'opció nucleotide: AU133162.ncbi


Un cop tenim la seqüència complerta, la mapem al Golden Path per veure on es troben les bases inicials dins del cromosoma.
Utilitzem el BLAT, que és una opció de GoldenPath que funciona com el BLAST de NCBI però per buscar la localització la seqüència al Golden Path. S'introdueix la seqüència den nostre EST i es compara contra el Genoma.


AU133162golden.

En aquest fitxer de la seqüència, els nucleòtids marcats en blau marí corresponen als nucleòtids que es troben alineats amb la nostra seqüència. Per contra, els que apareixen en blau clar representen els senyals de splicing (donors i acceptors). Per últim, les bases negres són aquelles que no s'han pogut alinear.


Mirem les posicions on l'EST presenta alineament:

  
                       POSICIÓ A L'EST          POSICIÓ AL GENOMA
                       ===============          =================
						
					     1 - 161            17568910 - 17568747   
				        357 - 428		    17409894 - 17409823
					    429 - 537		    17387899 - 17338791
					    538 - 627		    17386334 - 17386067 
					    628 - 699		    17386138 - 17386067
					    700 - 767		    17384621 - 17384554
						  	   
   

Tenint en compte que el nostre contig ampliat ocupa les posicions 17471617 - 17234874, veiem com el primer fragment d 'EST (1-161) està fora del contig, que representen l'inici de transcripció putatiu del nostre gen.
Si mirem la seqüència d'aquest primer fragment, veiem que no comença per ATG. Això en fa pensar que podria haver-hi un fragment UTR (Untranslated Region), que es transcriu però no es tradueix, abans de l'aparició de l'inici de traducció.


Ara ja podem buscar regions promotores en les 300pb upstream d'aquest fragment de l'EST AU133162 (1- 161): 17568610- 17568747.
Creem un fitxer en format FASTA amb aquestes 300 bases: AU133162.prom300.

A continuació ens conectem al TRANSFAC, per tal de trobar les potencials regions promotores amb el MatInspectorV2.2 utilitzant les TRANSFAC 4.0 matrices. Introduïm la nostra seqüència i enviem la nostra petició amb els paràmetres que hi ha per defecte:

Sense modificar els paràmetres, ja obtenin un nombre de resultats addient.


Per generar el gràfic convertim l'output obtingut de TRANSFAC (AU133162prom.transfac) a format GFF mitjançant la següent comanda gawk:

gawk '{OFS="\t";print "Promotors", $10, $1, $3, $11, $8, $4, ".", $1 }' AU133162prom.transfac > AU133162prom.transfac.gff .

Un cop la tenim en format GFF (AU133162prom.transfac.gff), generem un gràfic que representi aquestes possibles regions promotores a través del programa gff2ps. En aquest cas, per tal de poder distingir els diferents tipus de promotors, donem un paràmetre addicional al programa: es tracta d'un fitxer on s'associa cada promotor a un color diferent (proporcionat per G.Parra): matrices.gff2ps.param

Passem aquest fitxer pel gff2ps per tal d'obtenir un resultat més visual:

./gff2ps -C matrices.gff2ps.param AU133162prom.transfac.gff > AU133162prom.transfac.ps


El gràfic es presenta al link següent:

Llegenda:
 • V$Ik2_01
 • V$SP1_Q6
 • V$HNF3B_01
 • V$AP4_Q5
 • V$STAT_01
 • V$NRF2_01
 • V$GKLF_01
 • V$MZF1_01
 • V$USF_C

Veiem doncs, que a la regió 5' del transcrit que hem seleccionat hi ha diversos candidats a ser el promotor del nostre gen. Malgrat tot, cal tenir en compte que, d'entre aquests candidats, només podríem acceptar-ne un com a vàlid i que la fiabilitat d'aquestes predicions no és molt alta.Torna a l'índex


Homologia amb proteïnes

Un cop hem obtingut les diferents prediccions que hem anat explicant al llarg de tota la web, farem un estudi dels productes proteics.

 1. Gen predit per Genscan a la seqüència extesa
 2. Gen predit per Genscan a la seqüència sense emmascrar els Low Complexity ni els Simple Repeats
 3. Gen predit per Geneid amb homologia amb EST (apartat 4)


Recuperant aquests transcrits, vam realitzar un Blastp(protein-protein) per a cadascun d'aquests tres transcrits obtenint-ne els següents resulats:

 1. eAC090960
 2. lAC090960
 3. AC090960 amb homologia amb EST


No obstant, ens centrarem en l'estudi de les proteïnes que té més homologia amb aquest últim Blastp (amb homologia amb ESTs) ja que, com s'ha comentat amb anterioritat, és la millor de totes les prediccions realitzades (veure "Anàlisi dels resultats" del punt 4 de l'apartat "Validació de les prediccions").Resultats del BLASTP amb la predicció tenint en compte l'homologia per EST.


De tots els hits que trobem, triem el primer ja que té el major score (599) i el menor E-value (e-170). No obstant, la resta de hits també presenten, en general, uns bons valors. Val a dir que aquest primer hit coincideix amb el millor hit que apareix a la cerca amb la predicció trobada a partir de la seqüència extesa (eAC090960.genscan1), tot i que en aquesta segona predicció, el nombre de residus coincidents a l'alineament és menor, l'score és de 325 i E-value de 9e-88 (la predicció correspon a la mateixa proteïna però aquesta està pitjor predita).

Es tracta del membre 5 de TBC1 domain family , que és el producte gènic de KIAA0210. Presenta una identitat del 76% amb la nostra seqüència. Al ser tant elevada, ens indica que el nostre transcrit pot ser homòleg a la proteïna trobada, idea que es troba suportada pel fet de tenir un E-value tan baix (e-171). No obstant, aquest valor només ens informa de la possibilitat de trobar aquesta proteïna per atzar i no per homologia però no podem assegurar al cent per cent que sigui una proteïna homòloga.


Observem l'alineament corresponent:


Score = 602 bits (1551), Expect = e-171
Identities = 309/406 (76%), Positives = 319/406 (78%), Gaps = 69/406 (16%)

Query: 1  GADSNKNGRRTSSTLDSEGTFNSYRFLLQYIRMELLSKQRNFNKRILMLWFLSYRKEWEE 60
      G DSNKNGRRTSSTLDSEGTFN               SYRKEWEE
Sbjct: 32 GGDSNKNGRRTSSTLDSEGTFN------------------------------SYRKEWEE 61

Query: 61 LFVNNNYLATIRQKGINGQLRSSRFRSICWKLFLCVLPQDKSQWISRIEELRAWYSNIKE 120
      LFVNNNYLATIRQKGINGQLRSSRFRSICWKLFLCVLPQDKSQWISRIEELRAWYSNIKE
Sbjct: 62 LFVNNNYLATIRQKGINGQLRSSRFRSICWKLFLCVLPQDKSQWISRIEELRAWYSNIKE 121

Query: 121 IHITNPRKVVGQQDLMINNPLSQDEGSLWNKFFQDKELRSMIEQDVKRTFPEMQFFQQEN 180
      IHITNPRKVVGQQDLMINNPLSQDEGSLWNKFFQDKELRSMIEQDVKRTFPEMQFFQQEN
Sbjct: 122 IHITNPRKVVGQQDLMINNPLSQDEGSLWNKFFQDKELRSMIEQDVKRTFPEMQFFQQEN 181

Query: 181 VRKILTDVLFCYARENEQLLYKQGMHELLAPIVFVLHCDHQAFLHASESAQPRQNKANSA 240
      VRKILTDVLFCYARENEQLLYKQGMHELLAPIVFVLHCDHQAFLHASESAQP    
Sbjct: 182 VRKILTDVLFCYARENEQLLYKQGMHELLAPIVFVLHCDHQAFLHASESAQP-------- 233

Query: 241 SLIIQKLHILIACIAFLSEEMKTVLNPEYLEHDAYAVFSQLMETAEPWFSTFEHDGQKGK 300
              SEEMKTVLNPEYLEHDAYAVFSQLMETAEPWFSTFEHDGQKGK
Sbjct: 234 -----------------SEEMKTVLNPEYLEHDAYAVFSQLMETAEPWFSTFEHDGQKGK 276

Query: 301 ETLMTPIPFARPQDLGPTIAIVTKVNQIQDHLLKKHDIELYMHLNRLEIAPQIYGFSEMR 360
      ETLMTPIPFARPQDLGPTIAIVTKVNQIQDHLLKKHDIELYMHLNRLEIAPQIYG  +R
Sbjct: 277 ETLMTPIPFARPQDLGPTIAIVTKVNQIQDHLLKKHDIELYMHLNRLEIAPQIYGLRWVR 336

Query: 361 IYLGFLGLLCFVRRWPVRKEKI------DDSQHLGGLSFVLIRMLL 400
      + G    R +P++  +    D  LG + ++ + MLL
Sbjct: 337 LLFG--------REFPLQDLLVVWDALFADGLSLGLVDYIFVAMLL 374


Veiem que el 76% d'homologia no és uniforme; és a dir, no és que hi hagi una homologia constant al llarg de la seqüència, sinó que hi ha fragments amb homologia del 100% i zones amb 0% (gaps). Aquest fet ens porta a pensar que dificilment és una proteïna homòloga, ja que en aquests casos el responsable de la manca d'homologia són els nucleòtids missmatches al llarg de la seqüència i no la presència de gaps tant extensos com en el nostre cas. Per tant, una primera hipòtesi és que es tracta de la mateixa proteïna però que presenta defectes de seqüenciació.

Per tal de validar la nostra hipòtesi hem de mapejar aquesta proteïna. Accedim al Ensembl on introduim el nom de la proteïna. En el resultat podem veure que el seu inici es troba en el contig anterior (AC090644) però s'extén al nostre (AC090960). Per tant, podem afirmar que es tracta de la mateixa proteïna (TBC1D5). A més, confirmem que la predicció que hem acceptat com a més versemblant efectivament no té exó inicial (recordem que hem trobat els possibles promotors a partir d'un EST, l'inici del qual també es troba fora del contig analitzat).Mapatge de la proteïna predita per Ensembl (TBC1D5).


Passem a l'anàlisi bàsic d'aquesta proteïna mitjançant la base de dades Pfam (Protein FAMilies database of aligments and HMMs). Veiem que forma part d'una família de proteïnes present només en eucariotes. Fou inicialment descrita en els llevats Gyp6 i Gyp7. Es tracta d'una GTPasa, amb una funció activadora de GTP en les RAb-like small GTPases. Concretament, al Genoma humà s'han descrit 160 dominis TBC diferents.

Entrant al NCBI, hem obtingut també el seu cDNA NM_014744.Torna a l'índex


Conclusions

Després del complex procés d'anàlisi descrit, podem concloure que en el contig AC090960 es localitza part del gen KIAA0210, que codifica per a la GTPasa TBC1D5.
L'extrem 5' es troba en el contig anterior (AC090644), i per tant, hem hagut de cercar el promotor putatiu en aquest últim contig, mitjançant l'obtenció de 300 pb upstream de l'extrem 5' de l'EST AU133162, que és un dels que recull el primer hsp trobat, i que té el seu inici al contig AC090644.

A partir de tots els diferents mètodes emprats per obtenir prediccions gèniques millorades que estaven al nostre abast, concluim que la predicció més verossímil correspon a la que s'ha obtingut a partir de la consideració per part del Geneid dels 3 EST que recullen tots els hsp apareguts.

El gen trobat consta de 17 exons, localitzats a les següents posicions:

 
                                Exó 1:  31726-31795	 
							    Exó 2:  40734-40759	 
							    Exó 3:  53655-53827	 
							    Exó 4:  55284-55373  
							    Exó 5:  55477-55551	 
							    Exó 6:  56997-57064
							    Exó 7:  76230-76332
							    Exó 8:  83632-83724	 
							    Exó 9:  85495-85616	 
							    Exó 10: 85705-85774  
							    Exó 11: 87998-88170  
							    Exó 12: 121670-121690 
							    Exó 13: 121717-121796 
							    Exó 14: 122587-122721 
							    Exó 15: 122750-122900 
							    Exó 16: 152111-152253 
							    Exó 17: 168244-168350
  


Comprobem si aquesta predicció de proteïna coincideix amb l'anotació existent a Ensembl:


Visió general de la regió estudiada, on també apareixen els contigs contigus.
Entre d'altres, apareixen els ESTs coneguts, la predicció gènica d'Ensembl i la proteïna codificada.
Podem veure com Ensembl té mapada a la nostra regió un gen que és congut, el TBC1D5, que efectivament
coincideix amb el resultat de la cerca d'homologia per BLASTP amb el nostre transcrit predit per Geneid.Torna a l'índex


Software i bibliografia electrònicaTorna a l'índex


Autors i agraïments

Carme Cortina Duran (carme.cortina01@campus.upf.es)
Sara Fernández Castillejo (sara.fernandez02@campus.upf.es)


Voldríem agrair la col·laboració, seguiment i ajut proporcionat per Genís Parra i Josep F. Abril. Gràcies per les visites a qualsevol hora i per les incomptables converses via e-mail.
En segon lloc, també donem les gràcies pels ànims i suport a la resta de grups d'Anàlisi de Seqüències Genòmiques durant hores infinites passades a les aules d'informàtica: A.Boix, A.Edo, M.Ferrer, C.Fuentes, I.Joval, M.Pellicer, M.Oliver, P.Roger i A.Segura.
Gràcies a tots!


C.Cortina, S.Fernández
Bioinformàtica (4rt Biologia UPF).
Barcelona, Març-Abril 2003.