Estudi genòmic computacional de la proteïna de fusió AML1-MTG8

Alexandra Domingo (alexandra.domingo01@campus.upf.edu) i Maria de Acha (de.acha01@campus.upf.edu)
Facultat de Ciències de la Vida
Universitat Pompeu Fabra


Introducció:

El nostre treball es centra en la proteïna de fusió AML1-MTG8. Aquesta es genera a partir d'una translocació t(8;21)(q22;q22) que és una de les translocacions cromosòmiques més comuna en la leucèmia mieloide aguda. El resultat d'aquesta translocació és una fusió entre la regió N-terminal de la proteïna AML1 (codificada pel gen RUNX1), i la regió C-terminal d'un correpresor transcripcional anomenat MTG8 (codificat pel gen RUNX1T1).[2][3][4]

De cadascun dels gens implicats en aquesta translocació hem determinat l'estructura genòmica, l'homologia en altres espècies, l'expressió, els possibles factors de transcripció que s'uneixen a la regió promotora, i per últim la funció.

La proteïna de fusió AML1-MTG8 provoca que AML1 canviï la seva funció d'activador transcripcional per una de repressor transcricpional de les seves dianes. Per estudiar els efectes d'aquesta proteïna de fusió s'ha expressat exògenament en un tipus cel·lular concret (32D) i s'ha vist que afecta en la diferenciació granulocítica i en la proliferació cel·lular. [1]

La seqüència de la proteïna de fusió AML1-MTG8, està formada per 177 aminoàcids corresponents a AML1 i 574 aminoàcids corresponents a MTG8.

En la proteïna de fusió hem pogut veure que hi ha una asparagina que uneix les dues proteïnes. Aquest aminoàcid està codificat per l'últim nucleòtid de l'exò 3 del gen RUNX1 junt amb els 2 primers nucleòtids de l'exò 2 del gen RUNX1T1, els quals formen el codó AAT.

Clica aquí per veure més informació sobre les seqüències genòmiques:

Seqüència protèica de AML1-MTG8

Torna a l'índex

Materials i Mètodes:

 1. Per caracteritzar l'estructura genòmica del gen que produeix la proteïna hem fet un BLAT de la seqüència de la proteïna en UCSC contra el genoma d'humà i amb el link de "Details" vam veure la part de la seqüència proteïca que correspon a AML1 i la part que correspon a MTG8. A més a més, ens dóna informació de la seqüència genòmica que correspon a cadascuna de les proteïnes amb els exons codificants. Després en el link "Browser" podem accedir a UCSC Known genes Based on Uniprot i a partir d'aquí obtenim la informació del gen de cadascuna de les dues proteïnes. Un cop vam saber el nom dels gens, vam usar Ensembl per buscar dins el genoma humà la informació del gen (trànscrits, exons codificants i no codificants...).
 2. Mitjançant Ensembl hem pogut veure els trànscrits de cadascun dels dos gens, i gràcies a la informació que se'ns dóna a "transcript_info" i "exon_info" hem pogut saber els conjunts d'exons de cada trànscrit. Gràcies a la base de dades Uniprot/SWISSPROT hem vist les diferents isoformes associades a cada gen. Hem obtingut les seqüències protèiques de cada isoforma i hem fet un alineament múltiple de totes elles amb la nostra proteïna de fusió mitjançant ClustalW. I a partir d'aquí, hem pogut observar si cada isoforma afecta a una porció codificant o a una porció no codificant. En el cas que afecti a una porció codificant hem pogut observar si es manté la pauta de lectura.

 3. En segon lloc per realitzar l'estudi d'homologia del gen en altres espècies, hem fet un BLAST en NCBI amb la seqüència de la nostra proteïna de fusió per obtenir la seqüència codificant, i aleshores en l'apartat de "Taxonomy reports" d'aquesta base de dades hem obtingut gens ortòlegs de diferents espècies. D'altra banda, mitjançant Ensembl hem buscat els gens ortòlegs de RUNX1 i RUNX1T1 i el seu percentatge d'identitat obtingut gràcies a l'alineament realitzat amb ClustalW.

 4. En tercer lloc per poder trobar l'expressió tissular dels gens RUNX1 i RUNX1T1 hem fet servir UCSC Genome Browser i hem consultat l'apartat de "Microarray expression data". El link de VisiGene l'hem usat per extreure imatges de l'expressió.

 5. En quart lloc per caracteritzar la regió promotora del gen hem usat Ensembl i hem agafat en el trànscrit de referència una quilobase upstream del TSS i 100 parells de bases downstream. Un cop fet això hem usat el servidor web del programa PROMO per predir els possibles factors de transcripció que s'uneixen a la regió promotora dels dos gens. Amb aquest procediment, hem obitngut una llista molt llarga de possibles factors de transcripció i l'hem filtart mitjançant un percentatge de dissimilaritat del 10%. A continuació els hem ordenat ascendenment pel seu valor de RE equally. I a partir d'aquí a través d'un procediment de selecció manual hem triat aquells FTs amb un valor de RE equally, RE query i dissimilaritat més baix.
 6. També hem creat un programa en llenguatge Perl que en executar-lo junt amb els fitxers de matrius i de les seqüències promotores ens dóna per cada factor de transcripció el seu score màxim i en quina posició de la seqüència es dóna aquest score màxim. A més a més, ens calcula el p-value per a cada factor de transcripció.

 7. En cinquè i últim lloc, hem realitzat la cerca de les funcions dels gens RUNX1 i RUNX1T1 a través de la web GeneOntology. En aquesta hem pogut observar quines són les diferents funcions moleculars de cadascun dels dos gens, i en quins processos biològics es troben involucrats. Per obtenir una explicació més extensa sobre aquestes funcions hem consultat diferents links de Pubmed i Uniprot.


Torna a l'índex

Resultats:

1. Caracterització de l'estructura genòmica del gen que produeix la proteïna de fusió AML1-MTG8:

El gen codificant per AML1, és el gen RUNX1 (run-related transcription factor 1 (acute myeloid leukemia 1; AML1 oncogene)) que es troba en el cromosoma 21 en el braç llarg q22.12.

El gen codificant per MTG8, és el gen RUNX1T1 (run-related transcription factor 1; translocated to, 1 (cyclin D-related)) que es troba en el cromosoma 8 en el braç llarg q21.3.

RUNX1

Si ens centrem primerament amb el gen RUNX1 observem com aquest té un total de 8 exons, dels quals només 3 apareixen a la nostra proteïna de fusió que són l'exò ENSE00001380483, el ENSE00001247303 i el ENSE00001044058. La resta d'exons no apareixen. Concretament si entrem en el trànscrit del gen RUNX1 que dóna lloc a la proteïna AML1 en Ensembl, obtenim la següent seqüència.

Clica aquí per veure la seqüència complerta del trànscrit:

A més cal destacar que si fem un BLAST en UCSC es mostren els exons del gen RUNX1 que codifiquen per una part de la nostra proteïna de fusió. Aquests exons els hem identificat en la seqüència del trànscrit anterior.

El gen RUNX1 té associats 5 trànscrits (si ens basem en la base de dades d'Ensembl). Però si ens fixem en la base de dades Uniprot/Swissprot hem trobat 11 isoformes diferents del gen RUNX1. Vist que aquestes dades no concorden, ens hem basat en Ensembl per fer l'estudi dels trànscrits i les isoformes. A més, cal destacar que Ensembl és una base de dades molt més restrictiva, i per tant més fiable.

En aquest cas destaquem que els trànscrits inclouen conjunts d'exons diferents degut a l'splicing alternatiu.

Trànscrits: RUNX1_HUMAN Nombre d'exons
ENST00000300305 8
ENST00000325074 7
ENST00000342083 4
ENST00000344691 8
ENST00000358356 5

Si comparem els exons dels diferents trànscrits observem que hi ha exons que són comuns en tots els trànscrits, i a més aquests es troben en la nostra proteïna de fusió (mirar l'alineament fet amb ClustalW de la regió marcada en verd corresponent a la part AML1 de la nostra proteïna). També hi ha exons que difereixen entre els trànscrits, que són codificants o mig codificants (no n'hi ha cap de no codificant per complert), i fan que hi hagi 5 isoformes diferents.


RUNX1T1

Si ens fixem en el gen RUNX1T1 veiem que té 11 exons en total, i tots ells apareixen a la nostra proteïna de fusió excepte el primer exò. El trànscrit del gen RUNX1T1 que dóna lloc a la proteïna MTG8 té la següent seqüència.

Clica aquí per veure la seqüència complerta del trànscrit:

A més cal destacar que si fem un BLAST en UCSC es mostren els exons del gen RUNX1T1 que codifiquen per una part de la nostra proteïna de fusió. Aquests exons els hem identificat en la seqüència del trànscrit anterior.

El gen RUNX1T1 té associats 2 trànscrits. En aquest cas tots dos trànscrits tenen 11 exons. En un dels trànscrits tots els exons són codificants excepte el 1 i el 11 que són mig codificants perquè contenen regions UTR. I en l'altre trànscrit els exons del 3 al 10 són codificants, el 2 i el 11 són mig codificants, i el primer és no codificant. Per tant, a causa de l'splicing alternatiu tenen seqüències codificants diferents i en conseqüència donen lloc a dues isoformes que són MTG8-A i MTG8-B.

Donat que en aquest gen només té associats 2 trànscrits i dues isoformes, és molt més senzill comparar-les a simple vista i no cal realitzar cap alineament múltiple. De manera que tal i com s'observa a continuació hem comparat visualment els diferents exons dels trànscrits i les diferents seqüències aminoacídiques a les que donen lloc (dues isoformes)

Els dos trànscrits no tenen en comú els exons 1 i 2. Però tenen en comú tota la resta d'exons (del exò 3 al 11).

La isoforma que produeix el primer trànscrit (MTG8_HUMAN) és:

La isoforma que produeix el segon trànscrit (NP_783554.1) és:

Així doncs, observem que la diferència entre les dues isoformes generades a partir dels dos trànscrits del gen RUNX1T1, és deguda al fet que la primera isoforma inclou dos exons codificants (exò 1 i 2) i la segona inclou un exò no codificant (exò 1) i un exò codificant (exò 2). Això però no afecta a la pauta de lectura, ja que a partir del tercer exò es correspon de manera exacta entre les dues isoformes.2. Estudi d'homologia del gen en altres espècies:

En aquest aparatat amb la seqüència codificant (cds) de la proteïna de fusió, hem obitngut únicament gens ortòlegs de diferents espècies de vertebrats (NCBI).


D'altra banda hem buscat a partir dels dos gens RUNX1 i RUNX1T1 per separat, els gens ortòlegs d'altres espècies i el seu percentatge d'identitat obtingut a través d'un alineament global fet amb ClustalW. Els percentatges d'identitat són respecte els gens d'humà de la nostra proteïna de fusió (target % ID). Aquests percentatges són els següents:

Espècie RUNX1 RUNX1T1
Aedes aegypti 52% 29%
Anopheles gambiae 48% 29%
Bos taurus 98% 99%
Caenorhabditis elegans 29%
Canis familiaris 97% 92%
Cavia porcellus 94%
Ciona intestinalis 27%
Ciona svignyi 64%
Dario rerio 88%
Dasypus novemcinctus 46% 65%
Drosophila melanogaster 31% 20%
Echinops telfairi 86% 76%
Erinceus europaeus 77%
Felis catus 89% 99%
Gallus gallus 77% 97%
Gasterosteus aculeatus 48% 83%
Loxodonta africana 74% 88%
Macaca mulatta 99% 99%
Monodelphis domestica 90% 97%
Mus musculus 95% 97%
Ornithorhynchus anatinus 65% 95%
Oryctolagus cuniculus 98% 94%
Oryzias latipes 56% 80%
Pan troglodytes 100% 100%
Rattus norvegicus 94% 86%
Takifugu rubripes 55% 85%
Tetraodon nigroviridis 80% 80%
Tupaia belangeri 77% 98%
Xenopus tropicalis 84% 96%

Els percentatges marcats en verd mostren una elevada similitud entre el gen humà i el gen ortòleg corresponent. D'altra banda, els percentatges marcats en vermell mostren una baixa similitud.3. Caracterització de l'expressió del gen:

El gen RUNX1 té el següent patró d'expressió:

Teixit o Tipus cel·lular Timus BM-CD33+ mieloide BM-CD105+ endotelial BM-CD34+ Cèl·lules dendrítiques Monòcits Cèl·lules NK Cèl·lules T Cèl·lules B Leucèmia limfoblàstica Adenocarcinoma colorectal Múscul llis Tràquea Pulmó
RUNX1

Màxima intensitat d'expressió

Força intensitat d'expressió

Mitja intensitat d'expressió

Baixa intensitat d'expressió

Clica aquí per veure la microarray d'expressió del gen:

Marcatge del gen RUNX1 en embrió de ratolí

Si ara ens basem en el gen RUNX1T1, podem observar el següent patró d'expressió:

Teixit o tipus cel·lular Cervell fetal Cerebel Monòcits Cèl·lules NK Cèl·lules B Limfoblasts Adenocarcinoma colorectal Úter
RUNX1T1

Mitja intensitat d'expressió

Baixa intensitat d'expressió

Molt baixa intensitat d'expressió

Clica aquí per veure la microarray d'expressió del gen:4. Caracterització de la regió promotora del gen:

La regió promotora del gen RUNX1 (l'hem agafat del trànscrit ENST00000344691):

A partir d'aquí hem buscat amb el programa PROMO els FTs més probables que s'uneixen a la regió promotora del gen RUNX1, que són:

Taula resumVisualització de tots els possibles FTs

La regió promotora del gen RUNX1T1 (l'hem agafat del trànscrit ENST00000265814):

A més a més, igual que el cas anterior, també hem buscat amb PROMO el conjunt de FTs més probables que s'uneixen a la regió promotora del gen RUNX1T1 que són:

Taula resumVisualització de tots els possibles FTs

D'altra banda, mitjançant el desenvolupament d'un programa Perl hem realitzat la mateixa cerca dels possibles factors de transcripció que es podrien unir als promotors de RUNX1 i RUNX1T1.

Per poder desenvolupar aquest programa, ho hem fet amb quatre passos diferents. I per executar-lo cal introduir-li primer una de les dues seqüències promotores, i a continuació un seguit de matrius (aquestes corresponen a diferents factors de transcripció).

Programa Perl

En executar el programa amb el fitxer de matrius que se'ns ha proporcionat i les seqüències promotores dels gens, s'obtenen un seguit de FTs, dels quals, els més significatius (score màxim més elevats, i p-value més baixos) estan resumits en les següents taules:

RUNX1

Factors de Transcripció Score màxim Posició p-value
NF-AT1 [T00550] 6.727 712 0.2
YY1 [T00915] 6.197 941 0.6
HIF-1 [T01609] 8.950 970 0.05
AhR [T01795] 6.666 700 0.31
PU.1 [T02068] 7.256 378 0.28

RUNX1T1

Factors de Transcripció Score màxim Posició p-value
AP-1 [T00029] 9.262 771 0.08
AR [T00040] 8.185 528 0.0
NF-AT1 [T00550] 7.410 348 0.13
YY1 [T00915] 5.941 832 0.57
RXR-alpha [T01345] 4.974 553 0.81
PU.1 [T02068] 6.776 291 0.14
HNF-4 [T02758] 10.216 194 0.01

En aquestes dues taules, els FTs marcats en nergeta, són els més probables a unir-se a les regions promotores d'ambdós gens.


5. Estudi de la funció del gen:

Funcions moleculars del gen RUNX1 Descripció
ATP binding Domini que interacciona selectivament amb l'ATP
Protein binding La proteïna AML1 interacciona amb les proteïnes NERF1 i NERF2. Amb NERF2 es provoca la transactivació d'un promotor (Blk), i amb NERF1 fa l'efecte contrari (repressió). AML1 controla molts dels promotors de gens de cèl·lules hematopoiètiques [5][6][7]
Transcription factor activity Factor de transcripció capaç d'unir-se a diferents enhancers i promotors (d'un receptor de cèl·lules T, d'un virus de leucèmia murina.etc...). La subunitat alfa d'aquest FT s'uneix al DNA i té un paper important en la regulació dels gens essencials d'hematopoiesi [8]
Transcriptional activator activity AML1 és un factor transcripcional activador [5][6]

Processos biològics:


Funcions moleculars del gen RUNX1T1 Descripció
Transcription factor activity S'ha vist que és un FT regulador que s'expressa al teixit adipós, i que segurament juga un paper molt important en el desenvolupament d'adipòcits o en el control metabòlic [9]

Processos biològics

Torna a l'índex

Conclusions:

La caracterització de l'estructura genòmica d'ambdós gens ha estat complicada de realitzar. Perquè la informació disponible en les diferents bases de dades (Ensembl, UCSC, NCBI, UniProt,...) de vegades no coincideix (nombre de trànscrits, isoformes,...). Per això ens hem basat en una única base de dades (Ensembl) per fer aquest punt del treball.

En el desenvolupament d'aquest punt, hem comprovat com l'splicing alternatiu afecta tant al gen RUNX1 com al gen RUNX1T1, generant diferents trànscrits que codifiquen per diferents isoformes, però sempre conservant el marc de lectura. Aquest fet podria estar relacionat amb la importància de mantenir aquells exons que es troben més conservats, i que per tan podrien tenir un paper significatiu en la funció de la proteïna.


El fet d'obtenir gens ortòlegs de la seqüència codificant de AML1-MTG8 només en organismes vertebrats ens pot indicar que la translocació que provoca l'aparició de la nostra proteïna de fusió probablement només s'ha estudiat en vertebrats, ja que es tracta d'una proteïna que es troba associada a un tipus de malaltia (leucèmia mieloide).

A diferència del cds de AML1-MTG8, els gens RUNX1 i RUNX1T1 es troben en organismes invertebrats. Això ens pot indicar que són gens força antics. Els dos gens també es troben en vertebrats amb un percentatge d'identitat força alt. I per tant, considerem que encara no ha passat prou temps com perquè s'acumulin mutacions.


En produir-se la translocació cromosòmica t(8;21) es produeix la fusió dels dos gens. Aquest fet provoca l'aparició de la leucèmia mieloide aguda, que és un tipus de càncer produït en les cèl·lules de la línia mieloide dels leucòcits. Es caracteritza pel creixement descontrolat de cèl·lules leucèmiques anormals que s'acumulen a la medul·la òssia [10]. De manera que podriem pensar que aquestes cèl·lules anormals poden expressar la nostra proteïna de fusió.

Podriem hipotetitzar que la translocació també altera a l'expressió de RUNX1, perquè els tipus cel·lulars diferenciats on s'expressa es veurien diminuits.


Si comparem els resultats dels possibles FTs que s'uneixen a les regions promotores dels dos gens obitnguts amb PROMO i amb el programa Perl, veiem que hi ha molt poca coincidència. Únicament hi ha un factor de transcripció (AP1) que coincideix en el cas del gen RUNX1T1. Això pot ser degut a que s'utilitzen matrius diferents en cada cas.

Els FTs obtinguts amb PROMO són força significatius, però hauríem de determinar si aquests factors són específics o no per a la nostra regió promotora.


Vistes les funcions dels gens involucrats en la translocació t(8;21), hem volgut predir quina és la funció de AML1-MTG8 generada per aquesta translocació.

Si ens fixem en els dominis que presenta la nostra proteïna de fusió:

Veiem que es conserva el domini Runt de la proteïna AML1 (RUNX1), sabem que aquest domini permet que AML1 s'uneixi al DNA i reguli els seus gens diana. De manera que hipotetitzem que la nostra proteïna de fusió manté aquesta característica. Però amb la diferència que la funció passa de ser activadora a represora transcripcional.

Destaquem que els tres dominis restants es consereven de la proteïna MTG8 (RUNX1T1).Torna a l'índex

Bibiliografia:

 1. Rossetti, S.; Hoogeveen, A.T; Liang, P.; Stanciu, C.; van der Spek, P.; Sacchi, N. A distinct epigenetic signature at targets of a leukemia protein. BMC Genomics 8 (38), 2007
 2. Yang, G.; Khalaf, W.; van de Locht, L.; Jansen, J.H.; van der Rejiden, B.A.; Müller-Tidow, C.; Delwel, H.R.; Serve, H; Clapp, D.W.; Hiebert, S.W. Epigenetix regulation of tumor suppressors in the t(8:21)-containing AML. Ann Hematol 83: 329-330, 2004
 3. Asou, N. The role of a Runt domain transcription factor AML1/RUNX1 in leukemogenesis and its clinical implications. Crit Rey Oncol Hematol 45(2):129-50, 2003
 4. Peterson, L.F.; Zhang, D.E. The 8;21 translocation in leukemogenesis. Oncogene 23: 4255-4262, 2004
 5. Cho, J.Y.; Akbarali, Y.; Zerbini, L.F.; Gu, X.; Boltax, J.; Wang, Y.; Oettegen, P:; Zhang, D.E.; Libermann, T.A. Isoforms of the Ets transcription factor NERF/ELF-2 phisically interact with AML1 and mediate opposing effects on AML1-mediated transcription of the B cell-specific blk gene J Biol Chem 7;279(19):19512-22, 2004
 6. Mao, S.; Frank, R.C.; Zhang, J.; Mayazaki, Y.; Nimer, S.D.; Functional and physical interactions between AML1 proteins and an ETS protein, MEF: implications for the pathogenesis of t(8;21)-positive leukemias Mol Cell Biol. 19(5):3635-44, 1999
 7. Pelletier, N.; Champagne, N.; Stifani, S.; Yang, X.J.; MOZ and MORF histone acetyltransferases interact with the Runt-domain transcrption factor Runx2 Oncogene 18;21(17):2729-40, 2002
 8. Okuda, Y.; van Deursen, J.; Heibert, S.W.; Grosveld, G.; Downing, J.R.; AML1, the target of multiple chromosomal translocations in human leukemia, is essential for normal fetal liver hematopoiesis Cell 26;84(2):321-30, 1996
 9. Wolkford, J.K.; Bogardus, C.; Prochazka, M.; Polymorphism in the 3' untranslated region of MTG8 is associated with obesity in Pima Indian males Biochem Biophys Res Commun 29;246(3):624-6, 1998
 10. htpp://es.wikipedia.org/wiki/Leucemia_mieloide_aguda
 11. http://genome.ucsc.edu/
 12. http://www.ensembl.org/index.html
 13. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
 14. http://www.ebi.ac.uk/clustalw/
 15. http://www.ebi.uniprot.org/index.shtml
 16. http://alggen.lsi.upc.es/cgi-bin/promo_v3/promo/promoinit.cgi?dirDB=TF_8.3
 17. http://www.geneontology.org/
 18. http://www.ebi.ac.uk/swissprot/
 19. http://www.biomart.org/